Projekti EU4AGRI, EU4Agri-Recovery i EU4BusinessRecovery su 21. septembra 2022. godine objavili zajednički javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koji je zatvoren 24. oktobra 2022. godine i na koji je zaprimljeno 16 prijava.

Pristigle prijave su ocijenjene prema općim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, nakon čega su izvršene verifikacijske posjete na terenu.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 9 prijava za finansiranje putem projekata.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.

 

Naziv podnosioca prijave 

Opći kriteriji 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Verifikacijska posjeta 

Odabrana prijava 

1. 

POLJOPRIVREDNIK d.o.o.  

DA 

80 

DA 

DA 

2. 

Poljoprivredna zadruga MM AGRO 

DA 

60 

DA 

DA 

3. 

PZ KOOPERATIVA Prijedor 

DA 

60 

DA 

DA 

4. 

Opća poljoprivredna zadruga KAPI ŽIVOTA 

DA 

60 

DA 

DA 

5. 

Zemljoradnička zadruga GRAČANKA 

DA 

60 

DA 

DA 

6. 

Poljoprivredna zadruga MILK LAND 

DA 

60 

DA 

DA 

7. 

O.P.Z. AGROFARMER 

DA 

45 

DA 

DA 

8. 

P.Z POSAVINA PLOD 

DA 

45 

DA 

DA 

9. 

PZ PLODOVI ZEMLJE 

DA 

45 

DA 

DA 

10. 

Poljoprivredna Zadruga AGRO PRIJEDOR 

DA 

30 

DA 

DA 

11. 

Opća Poljoprivredna zadruga ZLATNA KAP 

DA 

30 

DA 

DA 

12. 

GILMARK d.o.o. 

DA 

15 

DA 

DA 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu: 

 

Naziv podnosioca prijave 

Opći kriteriji 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Verifikacijska posjeta 

Odabrana prijava 

1. 

AGROPEX d.o.o. 

NE 

/ 

/ 

NE 

2. 

NOVI STANDARD d.o.o. 

NE 

/ 

/ 

NE 

3. 

VITAL FRUIT d.o.o.  

NE 

/ 

/ 

NE 

4. 

BOSNAPLOD d.o.o. 

NE 

/ 

/ 

NE 

 

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava su obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom obavještenju, svi podnosioci prijava su dobili individualizirane komentare o podnesenoj prijavi. 

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 07. februara 2023. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu: 

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) 

Projekat EU4AGRI 

UN HOUSE 

Zmaja od Bosne bb 

71 000 Sarajevo 

 

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje. 

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.