2b – Poslovni plan tabela- JP preradjivacki kapaciteti i marketing – azurirano