Projekat EU4AGRI-Recovery je 19. decembra 2022. godine objavio javni poziv za iskazivanje interesa za učešće u programu tehničke podrške i dodjele bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške start-up preduzećima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, koji je zatvoren 17. februara 2023. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 258 zaprimljenih prijava prema administrativnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva. Administrativnu provjeru, odnosno, usklađenost sa opštim kriterijima javnog poziva ispunilo je 135 prijava, koje su zatim bodovane prema kvalitativnim kriterijima.

Za nastavak evaluacije i terensku posjetu predloženo je 66 prijava koje su od maksimalnih 60 bodova osvojile minimalno 30 bodova prema kvalitativnim kriterijima.

Prilikom verifikacijskih posjeta na terenu, dvije prijave su isključene iz daljnjeg procesa evaluacije.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava i terenskih verifikacija 18. jula 2023. godine objavljena je preliminarna lista od 64 prijave odabrane za učešće u programu tehničke podrške, te za potencijalno finansiranje putem projekta EU4AGRI-Recovery. To je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 26. juli 2023. godine, do 12:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila sve prigovore koji su stigli blagovremeno na način propisan Smjernicama javnog poziva, te su naknadno, nakon usvojenih prigovora, kriterije zadovoljile još četiri (4) aplikacije.

Ukupno 68 podnosilaca prijave se kvalifikovalo za tehničku podršku koju je obezbijedio UNDP. Nakon završenog programa tehničke podrške, ustanovljeno je da 6 učesnika nije prisustvovalo programu tehničke podrške, iako su se obavezali potpisanom izjavom o učešću, te su isti isključeni na prvom koraku evaluacije. Nadalje, 53 podnosioca prijave su poslali svoje biznis planove dok je 9 podnosioca prijave odustalo iako su prisustvovali programu tehničke podrške.

Zaprimljeni konačni biznis planovi su bili predmet evaluacije na osnovu sljedećih setova kriterija:

  • ocjena preduzetničkih karakteristika,
  • ocjena kvaliteta biznis planova,
  • ocjena tehničke dimenzije,
  • ocjenjivanje doprinosa biznis plana lokalnoj ekonomiji.

 

Kroz ocjenu gore navedenih kriterija podnosioci prijave su od 200 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 120 bodova kako bi bili uvršteni na finalnu listu korisnika.

Od ukupno 53 evaluirana podnosioca prijave, njih 37 je prešlo bodovni prag od minimalno 120 bodova za potencijalnu finansijsku podršku.

S obzirom da Projekat raspolaže sa finansijskim sredstvima u iznosu od 1 milion KM, finansijska sredstva će biti dodijeljena najbolje rangiranim podnosiocima prijava čija zbirna potraživana vrijednost ne prelazi vrijednost raspoloživih sredstava Projekta.

U skladu sa gore navedenim, projekat objavljuje Finalnu listu od 16 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva i koji su odabrani za finansiranje, kako slijedi:

 

R/B

Naziv podnosioca prijave

Ocjena kvalitativnih kriterija biznis plana

Odabrana prijava

1

Jagoda Osmančević

155

DA

2

BOHORINA (Julijan Komšić)

153

DA

3

Nedjeljko Bartolović

147.5

DA

4

Vinarija Čuvalo (Ante Čuvalo)

143.5

DA

5

Vinarija Pejčinović (Goran Pejčinović)

143

DA

6

POPPI d.o.o. (Selma Demirović)

142

DA

7

Poljoprivredni obrt Vujinović (Jovo Vujinović)

138.5

DA

8

Emin Hajrulahović

136.5

DA

9

LLAETH SIRANA d.o.o. (Marko Buhač)

135.5

DA

10

OPZ Domaćin (Luka Vračar)

134.5

DA

11

River Creek d.o.o. (Biljana Perković)

134

DA

12

GOODBERRY (Suvad Hadžić)

131.5

DA

13

Željka Kljunić

130

DA

14

FENA MILK d.o.o. (Nazif Fejzić)

129.5

DA

15

BEE Natural (Amira Mešić)

129

DA

16

Vinarija Dalmati d.o.o. (Dubravka Popović)

128.5

DA

 

Lista prijava koje su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, ali nisu odabrane za finansiranje (rezervna lista):

 

R/B

Naziv podnosioca prijave

Ocjena kvalitativnih kriterija biznis plana

Odabrana prijava

1

KOZA NAŠA d.o.o. (Aleksandar Kljunić)

127

NE

2

PRO SILVA d.o.o. (Sadat Kolonić)

125.5

NE

3

Aldin Balta

125

NE

4

Smiljana Jeftić

125

NE

5

Mario Perić

124.5

NE

6

Danko Gužvić

124

NE

7

Predrag Radoja

123.5

NE

8

Biljana Savić

122.5

NE

9

Jelena Mihić-Salapura

122

NE

10

Ilija Đukić

121.5

NE

11

Dragana Starčević

121.5

NE

12

Srđan Jeremić

121.5

NE

13

Mirela Jusupović

121.5

NE

14

Gazdinstvo Bajić (Duška Delić)

120.5

NE

15

Kenan Kudić

120.5

NE

16

Predrag Babić

120.5

NE

17

Adela Bavrk

120

NE

18

Armina Mulalić

120

NE

19

Ribnjak Buna d.o.o. (Pavle Spasojević)

120

NE

20

Milk Džanić d.o.o. (Esmir Džanić)

120

NE

21

Nišićka kuća (Dijana Škrgić)

120

NE

Lista prijava koje nisu zadovoljile kriterije ovog Javnog poziva:

 

R/B

Naziv podnosioca prijave

Ocjena kvalitativnih kriterija biznis plana

Odabrana prijava

1

Arif Mujanović

118.5

NE

2

Darko Demonjić

115.5

NE

3

Emrah Arapović

115

NE

4

Elvir Babić

112.5

NE

5

Stefan Radić

112.5

NE

6

Pavle Zorić

112

NE

7

Dragan Đukić

110

NE

8

Mirsad Kličić

109

NE

9

Pčelarstvo Šehović (Bajro Šehović)

108

NE

10

Vahid Čustović

107.5

NE

11

Vladimir Tošić

103

NE

12

Emir Mešanović

99.5

NE

13

OPZ Eko Futura (Emir Topuz)

99

NE

14

KLANAC SP (Goran Mijović)

95

NE

15

Adi Grebović

87

NE

16

SIRO-FARM (Kristina Brkić)

86

NE

 

Lista korisnika koji nisu prisustvovali programu tehničke podrške:

 

R/B

Naziv podnosioca prijave

Prisustvo na programu tehničke podrške

Odabrana prijava

1

Energy MBA d.o.o. (Ljiljana Vukelić)

NE

NE

2

Kemal Zukić

NE

NE

3

Mirko Pantić

NE

NE

4

Dalibor Milić

NE

NE

5

Irsa Jonuzović

NE

NE

6

Safet Fejzić

NE

NE

 

 

Lista korisnika koji su odustali u toku trajanja programa tehničke podrške:

 

R/B

Naziv podnosioca prijave

Odabrana prijava

1

Selma Vejzagić

NE

2

Ajdin Avdović

NE

3

Andrijana Pisarević

NE

4

Anela Dervić

NE

5

Berina Bašić

NE

6

Nadir Zlotrg

NE

7

Pašan Pinjić

NE

8

Kristina Naletilić

NE

9

Ivan Golemac

NE

 

Na osnovu gore prikazane rang liste za finansijsku podršku je predloženo 16 podnosioca prijava dok ostali podnosioci prijava koji su zadovoljili bodovni prag od 120 bodova ostaju na rezervnoj listi. Ukoliko u toku procesa ugovaranja neko od odabranih podnosioca prijave odustane ili ukoliko Projekat uspije osigurati dodatna sredstva, Projekat zadržava pravo da podrži slijedećeg rangiranog korisnika sa liste korisnika koji su prešli bodovni prag (rezervna lista).

*Urađena je izmjena finalne liste od 24.11.2023 zbog tehničkih dopuna pri evaluaciji finalnih biznis planova. Nije došlo do promjene liste korisnika odabranih za finansijsku podršku.

Na Finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.