Projekat EU4AGRI je 09. maja 2023. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji je zatvoren 28. jula 2023. godine i na koji je zaprimljeno 13  prijava.  

Od 13 zaprimljenih prijava, 2 prijave su se odnosile na LOT 1 (projektni prijedlozi sa iznosom tražene podrške do 80.000 KM) i 11 prijava koje su se odnosile na LOT 2 (poslovni planovi sa iznosom tražene podrške od 80.000 KM do 300.000 KM). 

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 13 pristiglih prijava prema opštim i posebnim kriterijima, kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te ocjenjivanje bazne godine, realnosti projekcija i ekonomske opravdanosti poslovnih planova i projektnih prijedloga, ocjenjivanje nefinansijskih efekata investicija, kao i verifikacijska posjeta na terenu. 

U ocjeni bazne godine podnosioci prijave su morali imati ocjenu jednaku ili veću od 10. 

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 300 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 70 bodova za nastavak evaluacije poslovnih planova i 50 bodova za nastavak evaluacije projektnih prijedloga. 

Kroz ocjenu nefinansijskih efekata investicija podnosioci prijave su morali osvojiti minimalno 50 bodova za nastavak evaluacije poslovnih planova i projektnih prijedloga. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, objavljena je preliminarna lista od 5 podnosilaca prijave na relevantnim web stranicama 24. novembra 2023. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 02. decembar 2023. godine, do 12:00 sati. 

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila 5 prigovora koji su stigli blagovremeno na način propisan Smjernicama javnog poziva, te je nakon analize pristiglih prigovora komisija zaključila da pristigli prigovori nisu osnovani. 

U skladu sa dostavljenim zaključcima projekat EU4AGRI objavljuje finalnu listu od 5 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, kako slijedi: 

Finalna lista odobrenih prijava sa projektnim prijedlozima (LOT1): 

R. br. 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena bazne godine 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Ocjena realnosti projekcije i ekonomske opravdanosti 

Ocjena nefinansijskih efekata 

Odabrana prijava 

1. 

REGIUS doo 

DA 

18 

115 

DA 

80 

DA 

Finalna lista odobrenih prijava sa poslovnim planovima (LOT 2): 

R. br. 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena bazne godine 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Ocjena realnosti projekcije i ekonosmke opravdanosti 

Ocjena nefinansijskih efekata 

Odabrana prijava 

1. 

POLJORAD doo 

DA 

11 

135 

DA 

100 

DA 

2. 

Obrt OČUZ 

DA 

18 

95 

DA 

100 

DA 

3. 

ČAPLJANKA doo 

DA 

18 

95 

DA 

100 

DA 

4. 

MI GORA doo 

DA 

10 

85 

DA 

150 

DA 

 

Lista prijava koje nisu odabrane za finalnu listu: 

 R. br. 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena bazne godine 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Ocjena realnosti projekcije i ekonomske opravdanosti 

Odabrana prijava 

1. 

Obrt MAKSUZ 

DA  

18 

135 

NE 

NE 

2. 

DM AGRO doo 

DA  

16 

125 

NE 

NE 

3. 

PODRUMI VUKOJE 1982 doo 

DA  

20 

115 

NE 

NE 

4. 

SUBAŠIĆ doo 

DA  

16 

80 

NE 

NE 

5. 

ARMADA doo 

DA  

8 

/ 

/ 

NE 

6. 

Podrum Tolj 

NE 

/ 

/ 

/ 

NE 

7. 

ND Pile – prom 

NE 

/ 

/ 

/ 

NE 

8. 

Pekara Maletić  

NE 

/ 

 

/ 

NE 

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na Finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.