Javni poziv za diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

Displaying 81 - 100 of 22812345678910

Poštovani, može grad Laktaši dati Udruženju za djecu, mlade i porodicu zakup za dogradnju postojećeg objekta osnovne škole u seoskom području na 5 godina? Udruženje ispunjava uslove propisane Smjernicama Javnog poziva. Hvala!
Datum upita: 18-10-2022

Poštovani, Prihvatljivo je ukoliko udruženje sklopi ugovor o zakupu ili koncesijisa vlasnikom postojećeg objekta (sa Gradom, ukoliko je Grad vlasnik objekta). Ugovor o zakupu mora trajati najmanje pet godina od dana objave ovog javnog poziva. (Smjernice javnog poziva, dio 3.1. Potrebna dokumentacija, tačka 19)

Da li se kupovina životinje s moje strane može smatrati sufinansiranjem?
Datum upita: 18-10-2022

Poštovani, Nabavka životinja nije prihvatljiv trošak i ne može se smatrati sufinansiranjem. Sufinansiranje se odnosi samo na prihvatljive troškove.

Pozdrav,da li ja kao krajnji korisnik plaćam PDV ili smo oslobođeni istog?
Datum upita: 20-10-2022

Poštovani, Trošak PDV je neprihvatljiv trošak, koji snosi kupac opreme ili usluga koje su predmet projektnog prijedloga. Trošak PDV-a kao neprihvatljiv, ne ulazi u iznos sufinansiranja od strane korisnika.

Поштовани, да ли је у оквиру ЛОТ 2 прихватљив апликант као физичко лице регистровано у АПИФ-у или само удружења и приватне установе?
Datum upita: 20-10-2022

Poštovani, Fizička lica nisu prihvatljivi direktni korisnici u okviru LOT2. Prihvatljivi direktni korisnici u LOT2 isključivo su udruženja i privatne ustanove i preduzeće, kako je opisano u dijelu 2.1.2 u Smjernicama javnog poziva.

Poštovani Da li je prihvatljiv trošak, ako je u planu nabavka pokretnih montažnih smještajnih objekata za turizm?U ljetnjem periodu izgone stoku na katun koji se nalazi na teritoriji druge opštine (zakup katuna na 50 godina) i tu bi ih postavili za smještaj turista.
Datum upita: 20-10-2022

Poštovani, U okviru Lot1 pokretanje usluge smještaja van gazdinstva nije prihvatljivo. Također, krajnji korisnici se prijavljuju kod jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji će se realizovati predložena investicija.

Da li svih 5 korisnika u LOT1 mora biti usmjereno ka istom projektnom prijedlogu ili npr jedan korisnik moze za stocarstvo, drugi za unapredjenje vocarstva, treci za api komore...?
Datum upita: 20-10-2022

Poštovana, Pojedini direktni korisnici u okviru LOT1 mogu imati prijave za različite prihvatljive aktivnosti. Dakle, direktni korisnici, uključeni u prijavu od strane JLS, ne moraju imati istu prihvatljivu aktivnost.

Poštovani/a Možete li objasniti što podrazumijeva ponuda za svaku stavku investicije/nabavke svakog pojedinačnog direktnog korisnika, budući da se radi o proširenju postojećih kapaciteta jednog vrtića ? Da li to podrazumijeva izradu glavnog projekta s predračunima troškova ?
Datum upita: 20-10-2022

Poštovani, Uz koncept projekta morate priložiti i najmanje jednu ponudu za stavke koje su predmet investicije. Ukoliko se radi o građevinskim radovima, to podrazumijeva ponudu sa predmjerom (specifikacijom) radova i predračunom za njihovo izvođenje.

Poštovani, da li se na JP u dijelu opšte dokumentacije koju aplikant treba dostaviti (građevinska dozvola i upotrebna dozvolu) odnosi samo na gazdinstva koja već posjeduju izgrađene objekte? Odnosno da li se kroz poziv mogu dobiti sredstava za izgradnju objekata/infrast. ako trenutno ne posjeduju
Datum upita: 20-10-2022

Poštovani, ukoliko projektni prijedlog uključuje izgradnju novih ili adaptaciju, dogradnju, sanaciju i/ili rekonstrukciju postojećih objekata potrebno je dostaviti građevinsku dozvolu za te radove ili mišljenje nadležne službe da za predložene radove nije potrebna građevinska dozvola. Posjedovanje i prilaganje ovih dokumenata u prijavi je obavezno.

Poštovani, Koji je krajnije rok predaje aplikacije za ovaj javni poziv? Hvala unaprijed. Adnan Šaćirović
Datum upita: 20-10-2022

Poštovani, Jedinice lokalne samouprave, kao jedini prihvatljivi podnosioci prijave, imaju rok do 21.11.2022. do 17.00 sati da pošalju prijavu na ovaj javni poziv putem elektronske platforme https://javnipoziv.undp.ba

Poštovani, da li je prihvatljiva investicija- nabavka mljekovoda, jer planiram proširiti proizvodnju povećanjem stočnog fonda?
Datum upita: 20-10-2022

Poštovani, Unapređenje već postojeće primarne proizvodnje u sektoru mlijeka nije prihvatljivo. (strana 9, fusnota br. 5)

Poštovana/i, Da li se na javni poziv mogu prijaviti Udruženja koja su razvrstana za područje djelovanja obrazovanje, nauka i istraživanje te svoj doprinos mogu dati u istraživačkom kontekstu, a koji rezultira smjernicama kao pomoć i podrška u unapređenju ruralnog lokalnog razvoja ? Unaprijed hvala.
Datum upita: 20-10-2022

Poštovani, Udruženja su prihvatljiv oblik registracije direktnih korisnika za LOT2. Prijedlozi projekata udruženjau okviru LOT2 moraju se odnositi na aktivnosti koje su navedene u Smjernicama, u poglavljima 2.1.2. i 2.3.2, a kroz investicije i prihvatljive troškove opisane u poglavlju 2.8.2.

Poštovani, Ukoliko Jedinica lokalne samouprave dobije ugovor sa UNDP-jem na ime objavljenog Javnog poziva, ko će biti zadužen za nabavku radova/opreme/alata i sl. u fazi implementacije? Informacija je neophodna zbog planiranja vremenskog okvira i budžeta JLS za narednu godinu. Zahvaljujem.
Datum upita: 21-10-2022

Poštovani, JLS će u toku ugovaranja predložiti način realizacije nabavke radova/opreme/alata. Prihvatljivo je da nabavku vrši sama JLS ili da nabavke vrše direktni korisnici, uz napomenu da je JLS odgovorna za ukupnu realizaciju projekta.

1. Da li je prihvatljivo da proizvođač mlijeka uvede mlijekomate koji bi bili postavljeni u urbanom dijelu, kupovina hladnjače za voće za postojeću proizvodnju i vrcaljke za med za postojeću proizv? 2. Da li nabavka sirovina, repromaterijala i poluproizvoda nije dozvoljena za sve vrste investicija?
Datum upita: 21-10-2022

Poštovani, 1. Nabavka mljekomata koji bi bio postavljen u urbanom dijelu nije prihvatljiva jer se radi o unapređenju postojeće proizvodnje u sektoru mlijeka i jer se sve aktivnosti moraju realizirati u ruralnim područjima.  Nabavka hladnjače za voće za postojeću proizvodnju nije prihvatljiva jer se radi o unapređenju postojeće proizvodnje u sektoru voća. Nabavke vrcaljke za med za postojeću proizvodnju meda je prihvatljiva. 2. Nabavka sirovina, repromaterijala i poluproizvoda je neprihvatljiv trošak za sve vrste investicija.

Da li prihvatljiv korisnik nosilac gazdinstva na čije ime je izvršena preregistracija gazdinstva tokom 2022. godine iako je samo gazdinstvo registrovano 2015. godine i bez promjene djelatnosti. Preregsitracija je vršena sa majke na kćerku.
Datum upita: 21-10-2022

Poštovani, ako se radi samo o promjeni nosioca gazdinstva i nije izvršena promjena oblika registracije (u obrt ili samostalni preduzetnik), korisnik je prihvatljiv s tim da mora u dodatnoj dokumentaciji dostaviti dokumentaciju o promjeni nosioca gazdinstva.

Trebao bi pomoć u proširenju poljoprivrednog sektora stoćarstva koje imam prijvljnno u cazinu da bi se dalje mogao se širiti i dabi svoju familju od toga prehranjivo i živijo od stoćarstva odnosno poljoprivrede gdje sijem sve orgnski u svojoj zemlji za to vas molim da sagledate moju situvaciju i dat
Datum upita: 21-10-2022

Poštovani, Javni poziv ima svoja pravila koja su navedena u Smjernicama javnog poziva. Unapređenje već postojeće primarne poljoprivredne proizvodnje u sektorima proizvodnje mlijeka i mesa nije prihvatljiva aktivnost po pravilima ovog javnog poziva.

Poštovani/a Da li je u dodatnoj dokumentaciji ponude za svaku stavku investicije/nabavke svakog pojedinačnog direktnog korisnika potrebno uraditi glavni projekat ili je dovoljan idejni projekat ? Unaprijed hvala
Datum upita: 24-10-2022

Poštovani, Vezano za investicije u izgradnju, adaptaciju, dogradnju, sanaciju i/ili rekonstrukciju objekata obavezni ste dostaviti građevinsku dozvolu ili potvrdu nadležnog organa da građevinska dozvola nije potrebna. Zavisno od vrste investicije i strukture predloženog budžeta, tim za evaluaciju i tehničku pomoć će zahtijevati dodatnu dokumentaciju, što može uključivati i ponude za izvođenje radova, idejni projakt ili glavni projekat.

Poštovan/a Da li je u dodatnoj dokumentaciji ponude za svaku stavku investicije/nabavke svakog pojedinačnog direktnog korisnika a u odnosu na izgradnju, adaptaciju, dogradnju, sanaciju i/ili rekonstrukciju objekta potrebno uraditi glavni projekat ili je dovoljan samo idejni projekat ? Hvala
Datum upita: 24-10-2022

Poštovani, Vezano za investicije u izgradnju, adaptaciju, dogradnju, sanaciju i/ili rekonstrukciju objekata obavezni ste u prijavi  dostaviti građevinsku dozvolu ili potvrdu nadležnog organa da građevinska dozvola nije potrebna. Zavisno od vrste investicije i strukture predloženog budžeta, tim za evaluaciju u toku ocjenjivanja i/ili tim za tehničku pomoć u fazi razvoja projektnog koncepta u finalni prijedlog mogu zahtijevati dodatnu dokumentaciju, što može uključivati i ponude za izvođenje radova, idejni ili glavni projekat.

Poštovani, da li je Turistička zajednica prihvatljiv direktni korisnik po LOTu 2 za JP za diverzifikaciju ekonomskih/socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima? Agroturizam je prepoznat kao samostalni turistički motiv u Gradačcu, te se mi već bavimo iniciranjem razvoja ruralnog i agroturizma. LP
Datum upita: 24-10-2022

Poštovani, Prihvatljivi direktni korisnici podrške za LOT 2 su udruženja i privatne ustanove ili preduzeća. Javne ustanove ili organizacije koje u svojoj strukturi imaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog kapiatala nisu prihvatljivi kao direktni korisnici podrške.

Displaying 81 - 100 of 22812345678910