Jedini ovlašteni i službeni kanali za prezentaciju Javnih poziva jesu prezentacije i informativne sesije koje organizuje projektno osoblje EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery projekata. Napominjemo da nije dozvoljeno obavljati javne prezentacije Javnih poziva bez prethodnog pismenog odobrenja EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery Projekta.

Javni poziv za jačanje poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučnim i istraživačkim organizacijama

Displaying 1 - 20 of 2712

Na str. 9 se navodi da se minimalno 5% mora utrošiti na jačanje kapaciteta svakog pojedinog obaveznog partnera. Pojam jačanje kapaciteta je dosta širok, može značiti podršku za: nabavku opreme, edukaciju osoblja , pokrivanje troškova ureda, plaća itd. Ili se samo misli na opremu (navedeno u 2.8.1.)
Datum upita: 15-08-2022

Poštovani, Prihvatljivi troškovi koji se odnose na jačanje kapaciteta obaveznog partnera opisni su  u dijelu 2.8.1. Prihvatjive investicije i troškovi (str.12) i odnose se na nabavku opreme, mašina, alata, komunikacijskih uređaja, hardvera i softvera i drugih materijala potrebnih za izvođenje naučnih istraživanja koja su predmet prijedloga projekta (Napomena: navedena oprema će ostati u vlasništvu partnera), kao i na nabavku informatičke i druge opreme neophodne za rad partnerskih organizacija sa članovima, kooperantima, zadrugarima, klijentima i ostalim ciljnim skupinama.

Na stranici 10. prvi pasus se piše da je moguće financirati u zbiru do 10% troškove vezane za aktivnosti partnera u realizaciji projekta. da li se to opet odnosi samo na troškove navedene u 2.8.1. ili su moguće i neke druge vrste troškova.
Datum upita: 15-08-2022

Poštovani, Ukoliko je prijedlogom projekta predviđeno da pored obaveznih partnerskih organizacija, u realizaciju projektnih aktivnosti budu uključene i druge organizacije, njihovo finansiranje je prihvatljivo do iznosa od maksimalno 10% ukupno prihvatljivih troškova za sve ostale organizacije u zbiru. U dijelu 2.8.1. Privatljive investicije i troškovi navedene su vrste troškova koji su prihvatljivi za ostale partnerske organizacije.

Na str10 piše da je minimalno 15% troškova potrebno utrošiti za istraživanje mogućnosti primjene ITK tehnologije. Interesuje nas da li se to baš odnosi na istraživanja ili je to moguće iskoristiti za primjenu tj. nabavku opreme, koja bi upotrebna ali i služila za razna istraživanja.
Datum upita: 15-08-2022

Poštovani, minimlano 15% prihvatljivih troškova mora biti iskorišteno za uvođenje informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). Prihvatljivo je uvođenje i testiranje novih informatičko-komunikacionih mogućnosti, kao i upotreba već razvijenih IKT sistema za korištenje u istraživanjima ili u samoj poljoprivrednoj praksi, ukoliko je to u skladu sa projektnim prijedlogom.

Znamo da PDV spada u neprihvatljiv trošak, ali u pozivu nije navedeno čiji je to trošak. Hoće li iznos PDV za robe i usluge ići na teret aplikanata ili će te ga vi ( kao u većini poziva) prebaciti zajedno sa odobrenim sredstvima.
Datum upita: 15-08-2022

Poštovani, PDV je neprihvatljiv trošak, pa će plaćanje opreme i usluga na koje se obračunava PDV vršiti direktno UNDP, kako ne bi taj trošak be ni išao na teret podnosioca prijave.

Da li postoji gornje ograničenje u visini ukupnih prihoda preduzeća i povezanih lica (pod ukupnim prihodom po ovom kriteriju se smatra prosti zbroj prihoda podnosioca i svih povezanih lica iz pojedinačnih financijskih izvještaja) kao što je bio slučaj u prethodnim pozivima?
Datum upita: 15-08-2022

Poštovani, u javnom pozivu za jačanje poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučno-istraživačkim organizacijama ne postoji ograničenje u visini godišnjih ukupnih prihoda za podnosioca prijave.

Pitanje 3: Ukoliko se za izvodjenje NIR-a nabavlja repromaterijal i potrošni materijal u smislu podloga, reagensa, mic ploča i sl, da li je u tom slučaju neophodno priložiti opću dokumentaciju iz poglavlja 3.1 tačke: 17. Dokaz o vlasništvu objekta (ZK izvadak) - kopija ili Ugovor o zakupu, 5 godina
Datum upita: 15-08-2022

Poštovani, Dokumentacija o vlasništvu nad objektom i o legalnosti gradnje objekta potrebna je u slučaju kada se projektnim prijedlogom predviđa nabavka opreme koja će biti instalirana u tim objektima. U slučaju da projektni prijedlog predviđa samo nabavku repromaterijala za naučno-istraživački rad, dokazi o vlasništvu nad objektom nisu potrebni.

Poštovani, na strani 14. potrebna dokumentacija da li partneri moraju podnositi dokumentaciju iz tabele 3.1 pod rbr. 8,9,10,11, 14, 15, 17, 18, 20-26.
Datum upita: 22-08-2022

Poštovana, U tabeli 3.1. na stranici 14 navedena je dokumentacija koju podnosilac prijave prilaže, te je označeno koja dokumentacija se odnosi na podnosioca prijave, a koja za partnerske organizacije. Dokumentacija pod brojevima 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20-26, treba biti dostavljena za svaku partnersku organizaciju.

Poštovani, da li su prihvatljivi troškovi putovanja (i pod kojim uslovima) za troškove organizacije savjetodavnih događaja (putni trošak i smještaj predavača) i za troškove odlaska stručnjaka na teren (kod poljoprivrednih proizvođača / obaveznih partnera)?
Datum upita: 23-08-2022

Poštovana, troškovi angažmana eksperata trebaju uključivati sve troškove direktno povezane sa njegovim angažmanom, uključujući i troškove putovanja. U narativnom dijelu budžeta treba specificirati šta sve iznos angamana sadrži.

 

Možete li nam pojasniti kako se obračunava angažman projektnog osoblja. Da li se obračunava na osnovu platnih listi jer su to stalno zaposlene osobe ili za potrebe ovog projekta UNDP sklapa ugovor sa svakim od njih, jer je nemoguće sklapati ugovor sa poslodavcem/aplikantom.
Datum upita: 29-08-2022

Poštovani, Redovne plate zaposlenika nisu prihvatljiv trošak. Podnosilac prijave ima na raspolaganju druge vrste ugovora za angažman svojih zaposlenika u projektima (npr. autorski honorar). U budžet projekta je potrebno unijeti bruto iznos vrijednosti ovog angažmana. UNDP će platiti neto troškove takvih ugovora, dok doprinosi i porezi idu na teren podnosioca prijave.

Da li jedan od partnera organizacije moze biti firma xxx kao partner radili bi prenos znanja a i druge aktivnosti. Interesno povezujemo poljoprivredne proizvođače i prerađivače. Implementiramo standarde u poljoprivredi i imamo siroku bazu i mrežu klijenata u ovome sektoru.
Datum upita: 31-08-2022

Poštovana, Ukoliko preduzeće radi na interesnom ili ekonomskom povezivanju poljoprivrednih proizvođača ili prerađivača u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, prihvatljiv je kao obavezni partner. Izbor obaveznih partnera se mora bazirati na potrebi realizacije projekta odnosno naučno-istraživačkog rada koji je predmet projekta.

U smjernicama piše da je prihvatljiv trošak angažovanje domaćih i međunarodnih stručnjaka. Da li to podrazumijeva da se pored članova projektnog tima podnosica prijedloga mogu angažovati istraživači iz druge naučnoistraživačke ustanove (koja bi imala status neobaveznog partnera)?
Datum upita: 31-08-2022

Poštovani, Prihvatljiv je angažman stručnih lica iz drugih naučno-istraživačkih ustanova. UNDP će platiti neto troškove takvih ugovora, dok doprinosi i porezi na ovakve ugovore idu na teren podnosioca prijave.

Osim kratkog prikaza, kojim dokumentima udruzenje dokazuje da je uspjesno implementiralo najmanje tri referentna projekta u zadnjih osam godina?
Datum upita: 01-09-2022

Poštovani, Prema smjernicama javnog poziva, dovoljan je opis realizovanih projekata. Podnosiocima prijave je ostavljena mogućnost da dostave i dodatnu dokumentaciju za koju smatraju da je važna za razumijevanje projektnog prijedloga, a koja nije navedena u listi obavezne dokumentacije. Projekat zadržava pravo da u toku procesa evaluacije prijava zahtjeva dodatnu dokumentaciju.

Da li u prihvatljive troškove za partnera na stranici 12. spada nabavka i postavljanje protivgradne mreže i nabavka i solarni paneli sa baterijama?
Datum upita: 01-09-2022

Poštovani, Navedene investicije su prihvatiljive ukoliko su potrebne za izvođenje naučnih istraživanja koja su predmet prijedloga projekta.

Da li u obaveznih 5 % za izgradnju kapaciteta može da podrazumjeva izradu web stranice sa mogućnošću online prodaje proizvoda i ako je odgovor pozitivan da li je potrebno dostaviti uz projekat ekološlka i upotrebna dozvola za proizvodnju ili samo ponuda za izradu web stranice?
Datum upita: 01-09-2022

Poštovani, izrada web stranice (koja se u širem smislu može smatrati softverom) prihvatliva je investicija, ali samo ukoliko je potrebna za izvođenje naučnih istraživanja koja su predmet prijedloga pojekta.

Displaying 1 - 20 of 2712