Naša podrška

Projekat EU4Agri obuhvata dvije komponente: 1) investiciona podrška i 2) tehnička pomoć.

Planirano je ukupno izdvajanje u vrijednosti od 14,8 miliona eura za investicionu podršku usmjerenu na konkurentnost poljoprivredno-prehrambenog sektora u tri oblasti: 1) investicije u primarnu proizvodnju i prerađivačke kapacitete u cilju jačanja tržišne efikasnosti; 2) jačanje savjetodavnih i stručnih službi u cilju snažnije razmjene znanja i razvoja vještina; i 3) jačanje i diversifikacija ruralne ekonomije.

Investiciona podrška se koristi kao mehanizam finansiranja projekata za učinkovitu podršku korisnicima i ostvarivanje zacrtanih ciljeva. Investiciona podrška distribuira se putem javnih poziva za dostavljanje prijedloga projekata. Preliminarni spisak javnih poziva za podnošenje prijedloga projekata dostupan je za preuzimanje ovdje.

Tehnička pomoć treba omogućiti realizaciju investicione podrške, uz istovremeni angažman institucionalnih partnera i osiguravanje usvajanja relevantnih znanja, vještina i praksi za realizaciju javnih politika orijentiranih na rezultate. Projektom se predviđaju aktivnosti na jačanju javnih savjetodavnih službi i nadogradnji poljoprivrednih informacionih sistema, što bi trebalo doprinijeti većoj dostupnosti i kvaliteti pruženih usluga.  Projekat također planira podršku za unapređenje politika i propisa u skladu sa prioritetima za pristupanje Evropskoj uniji.

EU4Agri sarađuje sa sljedećim institucionalnim partnerima: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine; Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine; Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske; Uredu za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine; Ured za evropske integracije Federacije BiH.