EU4AGRI objavljuje način apliciranja na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Kao što je navedeno u Smjernicama Javnog poziva, pod poglavljem 3. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA I NJIHOVO OCJENJIVANJE, 3.2. Način dostave prijave:

“Svi zainteresovani podnosioci prijava se savjetuju da pripreme svu potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi, u skladu sa ovim Smjernicama, dok će način dostave prijave biti naknadno objavljen na web stranici projekta www.eu4agri.ba i www.ba.undp.org najkasnije do 15.11.2021. godine. Svaki dokument koji se dostavlja mora biti spašen kao poseban elektronski dokument pod odgovarajućim nazivom (pratiti instrukcije date u Prilogu 4).

Ovim putem želimo obavijestiti sve zainteresovane podnosice prijava da svoje prijave trebaju dostaviti najkasnije do 03.12.2021. godine do 17:00 sati i to na sljedeći način:

  • Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac prijave i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti isključivo u elektronskoj formi na USB memorijskoj kartici. Svaki dokument koji se dostavlja mora biti spašen na USB kao poseban elektronski dokument pod odgovarajućim nazivom (pri imenovanju dokumenata slijediti instrukcije koje su date u Prilogu 4). Bilo kakvo odstupanje od zadane konvencije naziva dokumenata će se smatrati razlogom za odbijanje prijave (moguće je dostaviti dodatne dokumente koji slijede logiku konvencije naziva dokumenata – kratak naziv dokumenta sa 10-50 karaktera). 
  • Sljedeći dokumenti koji se preuzimaju kao prilozi sa naše web stranice (Prilog 1. Obrazac za prijavu na javni poziv – word format, Prilog 2. Obrazac poslovnog plana – excel format, Prilog 4. Lista za provjeru dostavljene dokumentacije – word format, Prilog 5. Potpisana i ovjerena rekapitulacija ulaznih sirovina – word format, Prilog 6. Potpisana izjava da podnosilac prijave posluje u skladu sa  UN globalnim principima – word format) također MORAJU biti dostavljeni u svojim originalnim formatima tj. word ili excel pored toga što dostavljate njihove pdf verzije.
  • Na koverti je potrebno naznačiti naziv poziva: „Projekat EU4AGRI: Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda“. Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave te naglasiti slijedeće: „NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“. 

Prijave sa pratećom dokumentacijom na USB/memorijskoj kartici moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom ili brzom poštom na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4AGRI
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzete u razmatranje. Lična dostava nije prihvatljiva. Projekti neće ni u kojem trenutku raditi povrat dostavljene dokumentacije (USB ili memorijske kartice).