Pitanja i odgovori za Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (april, 2022)

Displaying 21 - 40 of 50123

Dobar dan zanima me mogu li se ja kao fizicka osoba prijavit na ovaj natjecaj iako nisam ni obrt ni zadruga a planiram se bavit uzgojem "krava-tele"
Datum upita: 04-05-2022

Poštovani, hvala vam na postavljenom pitanju. Ovaj javni poziv namijenjen je za investicije u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za koji fizička lica nisu prihvatljivi podnosioci prijave.

Poštovanje. Zanima da li podržavate novčano male poduzetnike? Odnosno, posjedujem 6 društava pčela ("košnice") na svom imanju u Ahmetovcima (Novi Grad). Problem je što bih trebao razrojiti svih 6 društava sredinom maja, a trenutno nemam novčani kapacitet za razrojavanje 2 društva.
Datum upita: 04-05-2022

Poštovani, minimalni iznos tražene finansijske podrške je 30 000 KM uz učešće podnosioca prijave od dodatnih 20% finansijskih sredstava. U sektoru prerade meda prihvatjivi su podnosioci prijave koji imaju minimalnu godišnju preradu meda veću od 5 tona. U vašem konkretnom slučaju, prema nivou proizvodnje koji navodite u pitanju, vi ne ispunjavate ovaj uslov, a dodatno, ovo je Javni poziv za investicije u prerađivačke kapacitet i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju nisu prihvatljive.

Vinarija trenutno podiže vinograd, koji će se staviti u funkciju zajedno sa investicijom po projektu. Da li ovaj vinograd u dijelu obr.amortizacije uključiti u tabelu nove imovine, jer će trošak amortizacije biti diretkno povezan sa investicijom.
Datum upita: 06-05-2022

Poštovani, hvala vam na postavljenom pitanju. U obračun amortizacije nove imovine uključuje se samo imovina koja je nabavljena u sklopu investicije koja je predmet finansijske podrške. (Molimo vas da obratite pažnju da je ovo Javni  poziv za podršku investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda po čijim pravilima nisu prihvatljive bilo kakve investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.)

Da li će biti problem ako u okviru budžeta predvidimo troškove konsultanstkog tima, sa podrazradom vođa tima, te dva člana tima, sve po ugovorima o djelu? Zbir svih ugovora kretat će se u okviru prihvatljivih troškova i u dozvoljenom procentu.
Datum upita: 06-05-2022

Poštovani, hvala vam na postavljenom pitanju. Kao i svi drugi prihvatljivi troškovi, i troškovi konsultantskih usluga moraju biti neophodni za implementaciju projekta, realni, opravdani, mjerljivi i nastali nakon potpisivanja i tokom trajanja ugovora sa EU4AGRI projektom. Troškove za konsultantske usluge možete detaljno razraditi po pojedinim konsultantima (obim angažmana, rezultat njihovog rada i sl.), što neće biti problem za proces evaluacije, U procesu ugovaranja i za ovu vrstu troška podnosilac prijave će morati osigurati tri validne ponude.

Jedan proizvođač želi uložiti u solarne panele. Kako paneli neće koštati 350.000,00 KM, planiraju do tog iznosa ulagati i u proizvodni proces. Da li je moguće kombinirati investicije u proizvodnju i solarne panele? Da li raditi projektni prijedlog jer je ta investicija veća?
Datum upita: 06-05-2022

Poštovani, hvala vam na postavljenom pitanju. Zahtjev za finansijskom podrškom može kombinovati investicije u proizvodnju i investicije u obnovljive izvore energije. Ukoliko je udio prihvatljivih troškova investicije koji se odnosi na investiciju u obnovljive izvore energije veći od 70% ukupnog iznosa prihvatljive finansijske podrške, podnosilac prijave dostavlja projektni prijedlog. Ukoliko je ovaj udio manji od 70% podnosilac prijave dostavlja poslovni plan.

Da li mogu prijaviti zanatsku radnju za proizvodnju sitnih kolaca i kako ? Hvala unaprijed
Datum upita: 07-05-2022

Poštovani, proizvodnja finih pekarskih proizvoda (keks, krekekri, čajno pecivo, medenjak, kolač, biskvit, piškot i sl), kao i ostalih konditorskih proizvoda nije prihvatljiva.

Poštovani, 19.maja punim dvije godine našeg rada, da li možemo podnijeti prijavu na poziv nakon 19. maja s obzirom da nismo napunili dvije godine prije objave ovog poziva. Hvala
Datum upita: 07-05-2022

Poštovani, prihvatljivi podnosioci prijave su obrti, samostalni preduzetnici, zadruge ili preduzeće, koja su registrovana najkasnije dvije godine prije objave ovog Javnog poziva. Pošto je javni poziv objavljen 05. aprila 2022. godine, prihvatljivi su samo podnosioci prijave koji su registrovani prije 05. aprila 2020. godine.

Poštovani, aplikant je od novembra 2021. godine u procesu dobijanja građevinske dozvole, ali dozvola zbog sporosti administracije, neće biti gotova do isteka roka za prijavu. Da li je može zamijeniti potvrda od nadležnog organa, da je aplikant u procesu dobijanja građevinske dozvole? Hvala.
Datum upita: 10-05-2022

Poštovani, ukoliko investicija uključuje bilo kakve građevinske radove, dozvola za izgradnju izdata od nadležnih organa ili mišljenje nadležnog organa da za predmetne radove nije potrebna građevinska dozvola, mora biti dostavljena. Drugi dokumenti, kao što je i potvrda nedležnog organa da je postupak za izdavanje dozvole u toku, nisu prihvatljivi.

Da li mogu dobiti ne povratna sredstva Mladi stočar vlasnik OPG-a Bavim se proizvodom mesa (sistem krava-tele)
Datum upita: 10-05-2022

Poštovani, ovaj javni poziv namijenjen je za investicije u prerađivačke kapacitete i marketing  poljoprivrednih proizvoda, a ne za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. U sektoru prerade mesa pod preradom se podrazumijevaju svi procesi od klaonice i dalje.

Poštovani, da li video nadzor za praćenje proizvodnog procesa i kontrolu rada može ući u prihvatljive investicije?
Datum upita: 10-05-2022

Poštovani, nabavka i ugradnja opreme za video nadzor prihvatljiva je investicija u svim sektorima.

Poštovani Molimo Vas za odgovor: da li je dozvoljena aplikacija BiH poduzeću (firmi) sa udjelom kapitala u zajedničkom partnerstvu sa inostranom kompanijom Hvala
Datum upita: 12-05-2022

Poštovani, ukoliko je firma iz BiH, potencijalni podnosilac prijave, vlasnički vezana sa kompanijom u inostranstvu i ako te kompanije međusobno posluju tako da rezultati poslovanja jednog lica mogu značajno uticati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica, ona se smatraju povezanim licima i u tom slučaju maksimalni ukupni prihod im ne smije prelaziti 30 miliona KM. (Podnosilac prijave mora biti registrovan u BiH i može imati maksimalni prihod do 10 miliona KM, a povezano lice (ili povezana lica) dodatnih 20 miliona KM.)

Zemljište na kojem će se graditi objekat je na vlasniku firme, kao na fizičkom licu, Neziru Zirći. U ovoj fazi podnošenje prijave šta je potrebno dostaviti od dokumentacije, a da prijava ne bude odbijena,. LP
Datum upita: 13-05-2022

Poštovani, u slučaju izgradnje novog objekta morate dostaviti validnu građevinsku dozvolu za planirani objekat i ugovor o korištenju između fizičkog lica (vlasnika zemljišta i prava građenja) i podnosioca prijave na period ne kraći od 10 godina, od datuma objave javnog poziva.

Postovani, Da li je potrebno popuniti i poslovni plan ( 2a) i projektni prijedlog ( 2c) jer vidim da se radi o slicnom dokumentu? Lijep pozdrav!
Datum upita: 14-05-2022

Poštovani, ukoliko se više od 70% vaših prihvatljivih troškova investicije odnosi na uvođenje korištenja električne energije iz obnovljivih izvora ili unapređenje upravljanja otpadnim vodama, vi popunjavate obrazac projektnog prijedloga (2c-word dokument i 2d-excel dokument). Ukoliko je taj udio 70% i manje, popunjavate obrazac poslovnog plana. (2a-word dokument i 2b-excel dokument)

Poštovani, Da li porodično poljoprivredno gazdinstvo može da podnese prijavu? S poštovanjem,
Datum upita: 16-05-2022

Poštovani, Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti poslovni subjekti koji su registrovani kao obrti, samostalni preduzetnici, zadruge ili preduzeća. Fizička lica, vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, nisu prihvatljivi podnosioci prijave za ovaj javni poziv.

Da li ponuda koja se dostavlja uz poslovni plan može biti na engleskom jeziku?
Datum upita: 16-05-2022

Poštovani, ponuda koja se odstavlja uz poslovni plan može biti na engleskom jeziku. Cijena u ponudi mora biti izražena ili u konvertibilnim markama ili u eurima.

Obračam vam se ispred kompanije ZIM dd Zenica. S obzirom da smo d.d. i većinski vlasnik je AS Holding koji je u '21. g. imao prihod od 7,5 miliona KM, dok smo mi imali prihod od 8,8 miliona KM. Kako se posmatraju povezana lica jer imamo i druge dioničare?
Datum upita: 16-05-2022

Poštovani, podnosilac prijave mora imati godišnji prihod u 2021. godini manji od 10 miliona KM, a skupa sa povezanim licima manje od 30 miliona KM. Pored većinskog vlasnika, kao povezana lica računaju se i firme u vlasništvu drugih dioničara. U izjavi o povezanim licima dužni ste navesti sve firme koje su u vlasništvu suvlasnika.

Displaying 21 - 40 of 50123