Pitanja i odgovori za Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, novembar 2021.

Displaying 21 - 40 of 1421234567

Da li se za sve građevinske radove treba priložiti građevinska dozvola, ukoliko ne koji nadležni organ treba da izda mišljenje da nije potrebna građevinska dozvola?
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Kao što je navedeno u Smjernicama za sve građevinske radove je potrebno dostaviti dozvolu o gradnji. Ovaj dokument ili mišljenje da za predmetne radove nije potrebna dozvola za gradnju izdaje organ u čijoj nadležnosti je izdavanje dozvole za gradnju.

Da li su prihvatjivi troškovi postavljanja fasade, ograde i asfalta kao završnih radova na adaptaciji objekta u pitanju je mljekara koja po pravilniku mora imati adekvatan prilaz i biti ograđena? Da li se može vršiti gradnja objekata na zemljištu koje je po papirima 1/2?
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv. Kao što je navedeno u Smjernicama za podnosioce prijave ovaj javni poziv se odnosi isključivo na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, investicije u preradu mlijeka uključujući i objekte nisu predmet ovog javnog poziva. Podnosilac prijave u skladu sa Smjernicama mora dostaviti dozvolu za građenje (ukoliko je relevantno) koja je izdata u skladu sa zakonom i koja glasi na podnosioca prijave.

Pitanje se odnosi na tačku 2.7.1.1. - kriterij koji se tiče dokazivosti godišnjih prihoda. Fizičko lice sam koje se bavi poljoprivredom za svoje potrebe i kao dodatnim izvorom prihoda. Da li se prihvata kao dokaz prometa investiranje kroz bankovni kredit u iznosu od 100000 prije nekoliko godina.
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Fizička lica treba da dostave dokaz, dokumentuju prihode ostvarene od prodaje vlastitih proizvoda u 2020. godini. Dokaz ostvarenih prihoda u 2020. godini mogu biti rješenja o ostvarenom poticaju, nota računi, otkupni blokovi, bankovni izvodi, i drugi transakcijski dokumenti te lične evidencije proizvodnje. Nije eliminatorno da sve prihode morate na ovaj način dokazati, za to postoji i izjava koju trebate potpisati i sastavni je dio paketa dokumentacije koju možete preuzeti sa web stranice www.eu4agri.ba gdje se nalazi ovaj javni poziv. Napominjemo da je minimalan iznos financijske podrške 20.000 KM.

Doo- mliječne krave, za ishranu životinja uzgaja ratarske kulture. Sve površine nisu prijavljene u RPG, jer nema ugovor (oko 30%) zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa (fizička lica). Da li može aplicirati na ovaj poziv, jer zbog tih površina čak nema mogućnosti da koristi regresirano gorivo.
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Podnosilac prijave se smatra prihvatljivim ukoliko zadovoljava postavljene kriterije a to znači da površine koje navodite u svom projektnom prijedlogu/poslovnom planu moraju biti prijavljene u RPG. Podaci dostavljeni u prijavi moraju biti provjerljivi i u skladu sa zahtjevima definisanim u Smjernicama. Iz vašeg pitanja nije jasna poveznica sa regresiranim gorivom pa vas molimo da dostavite konkretnije pitanje.

Poštovani, u vlasništvu smo zemljišta na kojem trebamo izgraditi / montirati plastenike (proširenje proizvodnje). Plastenici se ne tretiraju kao "trajni građevinski objekti" stoga vas molimo da nam pojasnite / potvrdite ako insistirate da se plastenici imaju građevinsku dozvolu ili za to nema potrebe?
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Obzirom na širok spektar mogućih gradjevinskih radova kao i na različita zakonska rješenja, u Smjernicama za podnosioce prijave je definisano da je podnosioc obavezan dostaviti dozvolu za građenje ili mišljenje nadležnog organa da za predmetne radove/objekte ista nije potrebna. Stoga se očekuje da podnosioc prijave dostavi jedan od ova dva navedena dokumenta.

Postovani prvi put RPG je azuriran 2012. i narednih godina sve osim 2019. nije jer sam zakasnio. Da li mogu aplicirati? Hvala i lijep pozdrav
Datum upita: 14-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. U skladu sa općim kriterijima koje mora ispunjavati podnosilac prijave (2.7.1.) tačka (6) Podnosilac prijave je ažurirao podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG) za posmatrane godine poslovanja (zadnje tri godine), podnosilac koji nije ažurirao podatke o proizvodnji u 2019. godini nije prihvatljiv.

Poštovani, Da li možemo aplicirati za bespovratna sredstva za nabavku kombajna? Ako može, mora li biti nov kombajn ili može polovna mašina?
Datum upita: 14-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na inetersu za Javni poziv. Obzirom da nismo upoznati u kom sektoru planirate realizovati investiciju nismo u mogućnosti ni dati konkretan odgovor te vas upućujemo na Smjernice za podnosioce prijave u kojima su u dijelu 2.8.2. Prihvatljive investicije i troškovi definisani prihvatljivi troškovi za sve prihvatljive sektore. Napominjemo da je 17.12.2021 urađena nadopuna Smjernica te je kao prihvatljivi troškovi u sektoru ŽITARICE I ULJARICE dodat višenamjenski kombajni za žetvu žitarica i uljarica. Sva oprema koja se nabavlja u sklopu ovog poziva mora biti NOVA.

Imam pitanje u vezi moga predmeta dali je stigao kod vas i kako cemo znati rezultate.
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 3.2. Način dostave prijave rečeno je da će potencijalni podnosioci prijave biti naknadno (najkasnije do 10.01.2022. godine), a putem web stranica projekta www.eu4agri.ba i www.ba.undp.org, informisani o načinu dostave dokumentacije koja mora biti pripremljena u elektronskom formatu. Da bi prijava bila prihvatljiva mora biti pripremljena u zadatom formatu i dostavljena u skladu sa instrukcijama javnog poziva. O rezultatima evaluacije potencijalni korisnici će biti obavješteni direktno, putem email-a i putem informacije na našoj web stranici. Ukoliko ste Vašu prijavu već dostavili molimo Vas da istu ponovo dostavite u propisanom formatu i na način koji će biti objavljen na našim web stranicama najkasnije 10.01.2022.

Poštovani, Želim formirati zasade oraha i započeti proizvodnju povrća na parcelama u ličnom vlasništvu. Mogu li aplicirati za korištenje nepovratnih novčanih sredstava pomoći za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom objavljenim 21.11.2021. godine kroz projekat EU4AGRI
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave su detaljno opisani kriteriji koje mora zadovoljiti kako podnosilac tako i prijava kako bi bili prihvatljivi. Jedan od kriterija je i prethodno iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji u trajanju od minimalno 36 mjeseci. Molimo Vas da detaljno pročitate Smjernice i ukoliko imate dodatnih pitanja da nam se obratite.

U smjernicama, dio 2.1. stoji "Podnosioci prijava mogu biti korisnici Projekata samo jednom kroz istu mjeru podrške". Da li se "ulaganje u primarnu proizvodnju" posmatra kao "mjera podrške", odnosno, ako ponovo bude objavljen poziv "ulaganje u primarnu pro", nećemo moći aplicirati za taj novi poziv?
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ukoliko Vaša prijava bude podržana kroz ovaj javni poziv, odnosno mjeru podrške primarnoj poljoprivredno proizvodnji, tada nećete moći biti korisnik eventualno novog poziva kroz koji će Projekti podržati investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

U dijelu 2.8.5. stoji "...iz zemalja prihvatljivih za EU, osim u slučaju da je vrijednosti robe bez PDV-a ispod praga konkurentskog postupka od 100.000 EUR". Ako je vrijednost pojedinačne opreme ispod 100.000 Eura, ista se može nabaviti i iz zemalja koje nisu na listi prihvatljivih zemalja (Rusije)?
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Prihvatljive zemlje za nabavku sredstava preko 100.000 EUR-a su : Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Hrvatska, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Turska, Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Sirija, Tunis, Ukrajina, Palestina i Kosovo.

U dijelu 4. Bodovanje, Korak 3, stavka "b" - ocjena bazne godine, navedena je tabela pokazatelja. S obzirom da smo obrt i nemamo bilans stanja, na koji način ćemo izračunati pokazatelje koji se računaju na osnovu stavki bilansa stanja? Da li ih uopšte moramo izračunati?
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Kako je navedeno u Smjernicama za podnosioce prijave u poglavlju 4. Bodovanje i odabir korisnika - Svi podnosioci prijave, bez obzira na oblik registracije su obavezni dostaviti podatke koji će omogućiti izračun pokazatelja za ocjenu bazne godine. Ukoliko je podnosilac prijave obrt/preduzetnik, svi dostavljeni podaci koji se ne nalaze u zvaničnim finansijskim izvještajima će morati biti ovjereni od strane ovlaštenog računovođe. Obrazac dokumenata u kojima se dostavljaju obavezni podaci je sastavni dio Prijavnog paketa.

Ako je osnovna djelatnost društva "Arhitektonske usluge", ali ima registrovanu pod djelatnost za obavljanje poljoprivredne proizvodnje, da li je sa tog aspekta prihvatljiv kao podnosilac prijave? Društvo od 2015. godine ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo (farma, plastenici, voćarstvo)
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Podnosilac zahtjeva se može baviti primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ako to nije njegova primarna djelatnost, ukoliko je upisan u APIF ili RPG i ispunjava druge kriterije prihvatljivosti.

U zjavi o povezanim licima, navedeni su uslovi "povezivanja" lica, uključujući i rodnu povezanost. Otac i kćerka oboje imaju svoju firmu, ali iste nisu "ekonomski" povezane. Da li ih evidentiramo na listi? Da li taj "rodbinski" odnos povezanosti dalje povlači pitanje ukupnih prihoda koje su ostvaril
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv. Projekti su u Smjernicama za podnosioce dali definiciju povezanih lica, što uključuje i rodbinski odnos. Stoga u skladu sa time treba posmatrati i ostvarene prihode navedenih kompanija.

Poštovani, Prvo azuriranje RPG sam imao 2012 sve do sada ali sam vremenski zakasnio za azuriranje 2019 god. Da li mogu aplicirati, obzirom da se traže posljednje 3 godine? Sve ostale uslove zadovoljavam pa bi zelio da apliciram. Lijep pozdrav.
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama je navedeno da podnosilac prijave mora biti upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava i imati ažurirane podatke za posljednje tri godine čime se dokazuje kontinuitet poslovanja i što predstavlja eliminacijski uslova.

1. U posebnim kriterijima za proizvodnju svinja u zagradi su navedeni tovljenici. Da li su prihvatljivi proizvođači prasadi koji imaju minimalno 50 krmača? 2. Da li je dozvolje preregistracija sa poljoprivrednog gazdinstva u s.p. sa nosioca na drugog (mlađeg) člana domaćinstva?
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za ovaj Javni poziv. Vezano za vaš upit o ispunjenju specifičnog kriterija za proizvodnju mesa (svinjogojstvo), navedeni kriterij uključuje i krmače, znači ukoliko podnosilac posjeduje minimalno 50 krmača (što je moguće dokumentovati) se smatra prihvatljivim podnosiocem. Vezano za upit o preregistraciji, napominjemo da podnosioc prijave mora biti nosioc poljoprivrednog gazdinstva koji je (ukoliko se radi o fizičkom licu) u obavezi da ukoliko bude odabran za financijsku podršku registruje pravni subjekat (obrt, s.p. ili preduzeće) prije potpisivanja Ugovora o financijskoj podršci. Molimo Vas da u vašoj prijavi dostavite dokaze kojima se dokazuje sljedivost postojanja i poslovanja gazdinstva prije promjene nosioca, te da je novi nosilac bio član zajedničkog domaćinstva.

Pojašnjenje vezano za kriterij prijave "iznos predložene investicije ne može prelaziti 50% ostvarenog prosječnog prihoda koji je podnosilac prijave ostvario u posljednjih 12 mjeseci." Ukoliko je minimalna investicija 20 000KM, smatra li se da fizičko lice mora prikazati ostvarenu dobit od 40 000 KM?
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava financijske podrške za fizička lica ne može biti veći od 50% ostvarenog prihoda u 2020. godini. Iz navedenog slijedi da podnosilac prijave, da bi podnio prijavu za minimalan dozvoljeni iznos financijske podrške koji iznosi 20.000 KM mora u 2020. godini imati prihod (a ne dobit) od minimalno 40.000 KM.

Uzimajuci u obzir da ne postoji otkup proizvoda od meda na nivou BiH, te da pčelari svoje proizvode plasiraju na sajmovima, pijacama i lokalno prodaju, na koji način je moguće dokazati ostvareni prihod od prodaje? (otkupni blokovi ne postoje za ovu namjenu, fizička lica ne mogu izdati fakture)
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Fizička lica koja podnose prijavu prihode dokazuju kroz otkupne blokove, fakture ali i Izjavu o ostvarenim prihodima i prinosima koja je sastavni dio prijavnog paketa. Način prodaje i ostvarene prihode je potrebno detaljno opisati i u narativnom dijelu projektnog prijedloga.

Da li moze aplicirati firma koja se bavi proizvodnjom mlijeka i ima preko 50 muznih grla, te bi kroz ovaj projekat zvršila adaptaciju objekata u kojem se vrši proizvodnja mlijeka (postavljanje fasade, asfalta i ograde na objekat).
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Investicije u sklopu ovog javnog poziva se moraju odnositi isključivo na primarnu poljoprivrednu proizvodnju (mljekara spada u prerađivačku industriju) i moraju biti ekonomski opravdane da bi bile prihvatljive.

Displaying 21 - 40 of 1421234567