Pitanja i odgovori za novi Javni poziv za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam, Dec 2021

Displaying 81 - 100 of 21112345678910

Poštovani, da li javni poziv važi za građane Republike Srpske? Srdačan pozdrav!
Datum upita: 02-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ovaj Javni poziv je otvoren za sve građane i privredne subjekte iz Bosne i Hercegovine.

Da li mogu kao fizičko lice sa udjelom od 15% da podnesem zahtjev za javni poziv , bez partnera?
Datum upita: 02-02-2022

Poštovani zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ovaj Javni poziv se realizuje isključivo kroz partnerstva čija obavezna struktura je definisana u Smjernicama za podnosioce prijave. Individualne prijave se ne smatraju prihvatljivim.

Poštovani, kao partner (fizičko) lice planiram u sklopu projekta na vlastitoj parceli izgraditi seosku kucicu. Da li je prijava projekta prihvatljiva sa posjedovnim listom koji potvrđuje vlasništvo zemlje? Da li je za prijavu projekta potrebna urbanistička i građevinska? Lp,
Datum upita: 02-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Detaljan opis dokumentacije koju je neophodno dostaviti je dat u Smjernicama za podnosioce prijave. Ukoliko investicija uključuje izgradnju objekta neophodno je dostaviti važeću dozvolu za gradnju, dokaz o vlasništvu zemljišta te dijelove glavnog projekta.

Dobar dan, Podnosilac prijave jeste jedinica lokalne samouprave, jedan je partner JKP koje je upravitelj zasticenog podrucja, ko nam može biti još jedan partner i da li taj partner ili partneri moraju biti sa teritorije iste ili različite općine? Srdačan pozdrav,
Datum upita: 02-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Detaljan opis strukture partnerstva je dat u Smjernicama te Vas molim da iste pročitate. Ukoliko je podnosilac prijave JLS partner ne može biti JKP koje upravlja zaštićenim područjem. Partneri mogu biti isključivo iz prve kategorije tj. fizička lica ili seoska gazdinstva i to obavezno moraju doći dva člana iz te kategorije, a dodatni partneri mogu doći iz druge kategorije tj. obrti, samostalni preduzetnici, udruženja itd. Partneri mogu biti stacionirani u različitim JLS dok god projekat čini jednu cjelinu, odnosno nudi integrisani turistički proizvod.

Poštovani, Da li partneri projekta moraju da budu sa teritorije jedne općine ili partneri mogu da budu i sa drugih općina?
Datum upita: 02-02-2022

Poštovani, zahvaljujmo na interesu za Javni poziv. Partneri mogu biti stacionirani u različitim JLS dok god projekat čini jednu cjelinu, odnosno nudi integrisani turistički proizvod.

Poštovani, da li je moguće dobiti nešto od dokumentacije na engleskom jeziku. Unaprijed hvala
Datum upita: 02-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Dokumentacija je dostupna isključivo u formatu i jeziku koji se nalaz na našoj web stranici.

Poštovani, Podnosilac zahtjeva je Hotel registrovan u BL sa 80 kreveta. Lokacija investcije bi bila Opština Ribnik (prihvaljiva opština). Ovo preduzeće hoće da u Ribniku investira u smještajne kapacitete i rekreativne namjene do 30 kreveta. U tom smislu bi otovorilo podjedinicu registrovanu u Ribniku. Može li ovo?
Datum upita: 02-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Realizacije ove investicije nije u skladu sa 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi, pošto je podjedinica sastavni dio spomenutog hotela, a već premašujete postavljeni limit od 30 ležajeva.

JP, osnivač Općina. Predmet investicije je objekat koji bi pružao usluge smještaja i pri zavšetku radova bio bi integrisan u TP. Upravljamo objektom sa odlukom OV, nemamo ugovor o korištenju, a od dokumentacije imamo Glavni projekat i građ. dozvolu. Da li sa ovom dokumentacijom možemo aplicirati na Projekat?
Datum upita: 02-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Dokumentacija koju je podnosilac prijave obavezan dostaviti (podnosilac prijave je odgovoran za cjelokupnu prijavu) je navedena u Smjernicama za podnosioce prijave. Ukoliko niste vlasnik objekta koji je predmet investicije MORATE posjedovati ugovor o korištenju istog i to na period ne kraći od 10 godina od objave ovog Javnog poziva. Također molimo da vodite računa da ukoliko je JLS ili javne ustanove i preduća osnovane ili u vlasništvu JLS podnosilac prijave, tada sredstva finansijske podrške može isključivo koristiti za aktivnosti i troškove vezane za izgradnju i/ili unapređenja turističke infrastrukture koja doprinosi realizaciji aktivnosti partnera iz projektnog prijedloga i promociju integralnog turističkog proizvoda.

Poštovani, zanima me da li je moguće partnerstvo da je općina podnosilac prijave a jedan od partnera iz kategorije "fizička lica" ugostiteljska radnja čiji je predmet poslovanja: priprema i usluživanje hladnih i toplih jela i usluživanje pića a navedenu djelatnost obavlja u turističkom naselju.
Datum upita: 02-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Pod izrazom "fizička lica" se podrazumijeva individualna osoba koja nema registrovan obrt/nije samostalni preduzetnik. Prema ovome što ste naveli u Vašem pitanju, Vaš partner dolazi iz druge kategorije tj. obrti/samostalni preduzetnici i sl. što je i dalje prihvatljivo ukoliko ispunjava sve uslove Javnog poziva i ukoliko u sastavu partnerstva imate dva člana iz prve kategorije tj. fizičkih lica ili seoskih gazdinstava.

Poštovani, Grad Livnu je odobren projekt iz Javnog poziva za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture i trenutno smo u fazi potpisivanja ugovora sa UNDP-om, projekt će se realizirati u 2022 i 2023 godini. Da li smo prihvatljiv podnositelj prijave po ovom javnom pozivu.
Datum upita: 02-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Vezano za Vaše pitanje, odgovor je da iako se smatrate prihvatljivim podnosiocem prijave, jer se radi o dvije različite mjere (naravno ukoliko zadovoljavate ostale kriterije) moramo napomenuti da NE MOŽETE imati istovremeno aktivna dva ugovora, te u Vašem slučaju ne biste bili prihvatljiv podnosilac. Bitno je da detaljno pogledate poglavlje prihvatljivi podnosioci prijave gdje stoji da Javna preduzeća, turističke zajednice i sl. koje su osnovane od strane JLS mogu biti podnosioci prijave. Postojeći ugovor čiji je nosilac JLS ne ograničava spomenute organizacije da budu podnosioci prijave.

Da li postoji šansa da se dogovori sastanak sa nekim iz organizacije da se uživo popriča o ovome jer postoji dosta nejasnih stvari u formularima. A i malo su veća ulaganja, bar za mene. Pa bih radije, ako je moguće, popričao uživo ili bar preko telefona s nekim o ovome. Lijep pozdrav.
Datum upita: 02-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Direktne pojedinačne konsultacije nisu moguće, ali osim kanala za postavljanje pitanja, Projekat je organizovao do sada i dvije info sesije čije snimke možete pronaći na našoj Facebook stranici, te je planirana treća info sesija 15.02.2022. godine.

Poštovani. Ja sam registrovan kao seosko domaćinstvo tipa izletište. Prijavljen sam kao turističko izletište. Zanima me da li ja mogu da konkurišem. A pratneri će biti članovi moje porodice, jer smo to krenuli zajedno samo se ja vodim kao vlasnik. Lijep pozdrav
Datum upita: 02-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Vaše seosko domaćinstvo u formi registracije koje ste naveli je prihvatljivo kao jedan partner, ali članovi istog domaćinstva nisu prihvatljivi kao ostali partneri, znači struktura partnerstva iz Vašeg pitanja se ne može smatrati prihvatljivom. Molimo Vas da detaljno pročitate Smjernice za podnosioce prijave.

Poštovani, prije 2 dana sam saznao za ovaj poziv. Fizički mi je nemoguće kompletirati dokumentaciju do zadnjeg krajnjeg roka. Koji je minimum dokumentacije koju prihvatate, da bi se apliciralo do krajnjeg roka, a da ima neki dodatni rok da se pošalje ostatak? Može li samo Obrazac prijave, zasad? LP
Datum upita: 02-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U javnom pozivu je definisana sva obavezna dokumentacija koja mora biti dostavljena uz Vašu prijavu. Prijave se dostavljaju u roku koji je definisan u Javnom pozivu i ne postoji mogućnost naknadne dostave dokumentacije.

Poštovani, da li se može prijaviti Srednja škola Konjic kao podnosilac prijave, te kao partneri prodavnica poljoprivrednih proizvoda i opreme i udruženje? Ili u bilo kojoj kombinaciji ovo troje?
Datum upita: 03-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Prihvatljiva struktura partnerstva je detaljno opisana u Smjernicama za podnosioce prijave i minimalno mora uključivati podnosioca prijave i 2 člana iz prve kategorije partnera (tj. fizička lica ili seoska domaćinstva/gazdinstva). Također napominjemo da se sve investicije koje su sastavni dio projekta moraju realizovati u ruralnim dijelovima. Srednja škola nije prihvatljiva niti kao podnosilac niti kao partner u sklopu ovog javnog poziva.

Građevinska dozvola za projektnu investiciju se vodi na PZ. 4 seoska domaćinstva bi imala potpisan ugovor sa PZ kroz koji bi postali sastavni dio poslovnog modela. Da li su seoska domaćinstva kroz ovakav vid saradnje sa zadrugom prihvatljivi partneri JLS kao aplikantu?
Datum upita: 03-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Prihvatljiva struktura partnerstva je detaljno opisana u Smjernicama za podnosioce prijave i minimalno mora uključivati podnosioca prijave i 2 člana iz prve kategorije partnera (tj. fizička lica ili seoska domaćinstva/gazdinstva). Iz navedenog slijedi da se minimalno 2 seoska domaćinstva moraju pojaviti direktno kao partneri da bi projekat bio prihvatljiv. Zadruge nisu prihvatljive niti kao podnosilac niti kao partner u sklopu ovog Javnog poziva.

Poštovani, Kao uslov se postavlja da preduzeća moraju imati manje od 50 uposlenih u 2020. godini, da li se misli na prosjek usposlenih tokom cijele godine ili na kraju godine koliko je bilo uposlenih?
Datum upita: 03-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Misli se na prosječan broj zaposlenih na bazi stanja na kraju svakog mjeseca, za 2020. godinu. Podatak koji je vidljiv u financijskom izvještaju.

Ukoliko preduzeće kao centralno ima poslovnih jedinica, da li prijava na poziv mora biti isključivo na centralu ili se može podnijeti i na poslovnu jedinicu? Napominjem, poslovna jedinica ima svoj zaseban ID broj.
Datum upita: 03-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Pošto se poslovna jedinica smatra sastavnim dijelom osnovnog privrednog subjekta te će se ocjena postavljenih kriterija odnositi na cjelokupan subjekat.

Živim u zajedničkom domaćinstvu sa bratom. Dozvole na objekte se vode na brata (zemlja, kuća). Da li ja mogu aplicirati uz dokaz iz CIPS-a i kućnu listu, da smo na istoj adresi i jedna pordica (brat i sestra). A da koristim dozvole za gadnju na njegovo ime. L.P.
Datum upita: 03-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Iz Vašeg pitanja nije jasno na koju vrstu investicije se odnosi Vaše pitanje. Kako bismo mogli pružiti adekvatan odgovor molimo Vas da date više detalja o planiranoj investiciji.

Postovani, nama je kao preduzecu osnovna djelatnost sportsko rekreativni parkovi, u ruralnoj sredini, u sklopu se nalazi i ugostetiljski objekat. U registraciji je navedeno vise djelatnosti kojima se bavimo, jedno od njih je i proizvodnja domace rakije. Da li mozemo biti podnosioc projekta?
Datum upita: 03-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ukoliko proizvodnja rakije ne spada u Vaše vodeće aktivnosti i ukoliko investicija nije vezana za proizvodnju alkohola tada se smatrate prihvatljivim podnosiocem, naravno ukoliko zadovoljavate ostale kriterije.

Displaying 81 - 100 of 21112345678910