Pitanja i odgovori za novi Javni poziv za podršku investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture

Pretraga pitanja

Poštovani, u opštim kriterijumima prihvatljivosti 2.7.1. pod tačkama 5. i 6. navedene su obavezne: obuka vezana za sigurnost hrane i obuka za protokole u uslovima pandemije…Ko su prihvatljivi “eksperti” za navedene stavke i koju dokumentaciju je potrebno da posjeduju?
Datum upita: 08-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Ovim javnim pozivom nisu specificirani eksperti koji će izvoditi spomenute obuke jer isto ovisi o potrebama Vaših korisnika kao i lokaciji predmetne infrastrukture. Međutim, u skladu sa dobrim praksama neophodno je da navedeni eksperti posjeduju znanje i iskustvo kako bi mogli kvalitetno realizovati predmetne obuke. Također, očekujemo da će te odabir konsultanata izvršiti na transparentan način uz jasne kriterije koje isti moraju zadovoljiti.

Radi se o rekonst. i opremanju objekta pijace. Unutrašnji dio sadrži lokale. Da li su inverterski klima uređaji prihvatljiv trošak kao nabavka opreme? Vanjski dio je projektovan kao natkrivena površina sa betonskim tezgama. Da li je nabavka mobilnih tezgi-kućica prihvatljiv trošak kao nabavke opreme?
Datum upita: 08-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Prihvatljive investicije su pobrojane u tačci 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi iz čega je vidljivo da je nabavka mobilnih sajamskih štandova (što uključuje i kućice) te prodajnih stolova (štandova) prihvatljiv trošak. Molimo Vas da u Vašoj prijavi kvalitetno opišete namjenu opreme (mobilnih kućica) te da validirate potrebu njihove nabavke. Što se tiče nabavke invertorskih klima ukoliko su u svrhu unapređenja prodajnih mjesta su prihvatljivi troškovi.

Da li je asfaltiranje parking prostora prihvatljiv trošak? U slučaju da nije može li se ono odraditi nakon završetka projekta, jer objekti koji su predmet projekta i bez parkinga mogu dobiti upotrebnu dozvolu?
Datum upita: 11-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Samo asfaltiranje parking prostora se ne smatra prihvatljivim troškom. Projektni prijedlog može sadržavati i neprihvatljive troškove koji su neophodni za realizaciju projektnog prijedloga ali financijsko učešće u njihovoj realizaciji ne ulazi u obavezno financijsko učešće koje se traži ovim Javnim pozivom.

U objektu tržnice izgradiće se 9 lokala i natkrivene tezge. Za 6 lokala i 15tak tezgi predviđeni su krajnji korisnici kako je navedeno u smjernicama u tački 2.3. Preostali lokali i tezge će se iznajmiti licima za prodaju robe, usluge, ugostiteljstva… Da li u prihode i rashode uvrštavamo i te preostale lokale?
Datum upita: 15-11-2021

Poštovana, zahvaljujemo na Vašem upitu. Prihodi i rashodi se odnose na poslovanje tržišne infrastrukture, odnosno njenu održivost te je potrebno uključiti sve što utječe na ovaj pokazatelj ali i detaljno objasniti u vašem projektnom prijedlogu. Napominjemo da je cilj ovog javnog poziva unapređenje pristupa tržištu lokalnih poljoprivrednih proizvođača i zanatlija u skladu sa Smjernicama tačka 1.3 i da će se samo troškovi koji su u skladu sa time smatrati prihvatljivim. Sve ostali troškovi mogu biti dio ukupnog budžeta (kao neprihvatljivi troškovi) (npr. izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje ugostiteljskih objekata).

Poštovani, U obrascu za prijavu (Prilog I), pod tačkom 18. Održivost, stoji tabela o trenutnom poslovanju. Registrovani smo kao lokalna samouprava, da li tabelu treba popuniti? Projektom smo predvidjeli nabavku sajamske opreme za sajmove i manifestacije koja nema komercijalnu namjenu, već promotivnu.
Datum upita: 17-11-2021

Poštovana, zahvaljujemo na Vašem upitu. Svrha tabele je sagledavanje svih troškova održavanja infrastrukture kao i prihoda iz kojih će se isti pokriti. U skladu sa time je neophodno i popuniti navedenu tabelu, a obzirom da nećete ostvarivati prihode od iznajmljivanja tržišne infrastrukture krajnjim korisnicima neophodno je da navedete izvor iz kog će rashodi vezani za korištenje infrastrukture biti pokriveni. Pošto se radi o JLS pretpostavka je da će troškovi biti pokriveni iz budžeta JLS što mora biti vidljivo u budžetu JLS. Napominjemo da ukoliko nećete naplaćivati korištenje infrastrukture tada je potrebno to prikazati u prijavnom obrascu kao subvencioniranje cijene korištenja infrastrukture (posebna tabela).

U smjernicama tačka 3.1 stav 14. zahjtjeva se ugovor o korištenju ili zakupu zemljišta ili objekta na 10 god. Obzirom da se radi o postavljanju mobilne sajamske infrastrukture nije moguće zakupiti lokacije odnosno trg na 10 godina. Da li je ovo neophodno za sajamsku mobilnu infrastrukturu?
Datum upita: 17-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Navedeno se zahtjeva u slučaju građevinskih radova i/ili opremanja novoizgrađenih ili postojećih objekata. Obzirom na specifičnost sajamske infrastrukture razumljivo je da za istu niste u mogućnosti dostaviti dokaz o zakupu na period od 10 godina ali ste u mogućnosti u Vašem projektnom prijedlogu dati detaljno pojašnjenje na kojim lokacijama, u koju svrhu i pod kojim uslovima planirate koristiti navedenu infrastrukturu. Ukoliko ste u mogućnosti dostaviti i listu sajamskih događaja koje ste prethodno organizovali u periodu 2019-2021.

Poštovani, Da li se subvencija cijena za korištenje infrastrukture može smatrati finansijskim učešćem JLS? Također, u Smjernicama stoji da se subvencija obezbjeđuje po realizaciji, da li se tu misli na realizaciju nabavke infrastrukture ili na realizaciju ukupnog projekta?
Datum upita: 19-11-2021

Poštovana, zahvaljujemo na Vašem upitu. Subvencija cijene korištenja tržišne infrastrukture za krajnje korisnike se ne smatra financijskim učešćem podnosioca. Da bi krajnji korisnik koristio infrastrukturu a samim time i plaćao trošak korištenja iste, infrastruktura mora biti stavljena u funkciju.

U Prilogu 6 Pismo namjere da li se piše ukupan broj mjeseci subvencije zbirno za sve korisnike ili da navedemo detaljno koliko njih i koliko procenata sbvencije kako smo i definisali projektom: 15 korisnika 12 mjeseci 75% subvencije i 5 korisnika 6 mjeseci 50% subvencije.
Datum upita: 22-11-2021

Poštovana, zahvaljujemo na Vašem upitu. U prijavnom obrascu je dat primjer na koji način se popunjava tabela koja se odnosi na subvencioniranje cijene korištenja infrastrukture, gdje je specificirano da se podaci unose detaljno.

Da li je po ovom pozivu prihvatljiva investicija nabavka opreme – opremanje pogona za sušenje voća/povrća – sušara, u postojećem objektu u vlasništvu Općine?
Datum upita: 22-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Namjena i ciljevi ovog javnog poziva su detaljno objašnjeni u tačci 1.3. Ciljevi mjere podrške ruralnoj/lokanoj tržišnoj infrastrukturi, gdje je jasno navedeno šta se podrazumijeva pod ruralnom infrastrukturom: “Ruralna i tržišna infrastruktura, u skladu sa ovim smjernicama, podrazumijevaju isključivo infrastrukturne objekte koji omogućavaju pristup tržištu lokalnim poljoprivrednim proizvođačima i to: zelene pijace, stočne pijace, tržnice, otkupne stanice, mobilna sajamska infrastruktura namijenjena za prodaju poljoprivrednih i zanatskih proizvoda, distancirana prodajna mjesta locirana uz regionalne i lokalne ceste i eko prodajne kuće. “

Poštovani, Može li grad koji se sastoji od više opština i u svom vlasništvu nema zemljišta, već su vlasnici istog opštine, postaviti prodajnu mobilnu infrastrukturu (štandovi, mobilne kućice) na lokacije u vlasništvu opština, uz njihovu saglasnost?
Datum upita: 23-11-2021

Poštovana, zahvaljujemo na Vašem upitu. Za postavljanje tržišne infrastrukture potrebno je dostaviti ugovor o zakupu prostora na period ne kraći od 10 godina (u slučaju da se planira postavljanje štandova/kučica kao isturenih prodajnih mjesta).

Kad u tabelu budžeta pod 3 konsultatnste usluge unesem određene stavke, direktno mi iznos prebaci u tabelu neprihvatljivih troškova. Da li mogu ove troškove podijeliti na UNDP i JLS u odnosu na 75:25 % ili da opština finansira sa 100%?
Datum upita: 25-11-2021

Poštovana, zahvaljujemo na Vašem upitu. U obrascu 2. Budžet u tabeli neprihvatljivih troškova, ukupno KM, u ćeliji F89 postoji greška u formuli koju podnosioci prijava samostalno mogu ispraviti. Trenutno formula sadrži zbir troškova za stavke izgradanja i konsultanti, što je pogrešno. Ćelija treba sadržavati ukupan zbir svih stavki navedenih pod šifrom neprihvatljivi troškovi. Dakle, slobodno možete ispraviti zbir troškova u navedenoj ćeliji.