Pitanja i odgovori

Pretraga pitanja

Displaying 21 - 40 of 8911234567

Molim Vas, mogućnost odobrenje projekta za pravno lice koje nije imalo prihoda protekle godine , te je osnovna dijelatnostr bila proizvodnja zaštitne odjeće , poduzeće se planira prenamjeniti u proizvodnju hrane , povrća i preradu povrća . Dal u startu otpada aplikacija ili dobiva manje bodova.
Datum upita: 20-10-2021

Poštovani, u Smjernicama za podnosioce prijave, u tačci 2.7. su jasno definisani kriteriji čije ispunjenje je obavezno (eliminatorno). U tačci 2.7.1 je navedeno da je podnosilac prijave registrovan minimalno dvije godine prije objave ovog Javnog poziva i aktivno se bavi preradom prehrambenih proizvoda koji su predmet prijave više od jedne godine.

Poštovani, Ukoliko vlasnik ima u vlasništvu veliko i malo preduzeće. Preduzeća su posebna pravna lica, i upisana su u sudu kao vlasništvo 1 fizičke osobe. Da li je malo preduzeće koje bi apliciralo na ovaj poziv prihvatljiv aplikant?
Datum upita: 21-10-2021

Poštovani, zahvlajujemo se na Vašem upitu. U Smjernicama javnog poziva pod tačkom 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške definsano je da podnosilac prijave ne može imati godišnji prihod veći od 10 miliona KM. To uključuje i pozvezana lica po osnovu vlasništva i kapitala odnosno gleda se u kumulativu.

Poštovani, Osnivač preduzeća koje je SME po svim kriterijima (br. zaposlenih, prihod...) je veliko preduzeće (koje ima preko 250 zaposlenih), a ne fizička osoba. Da li je u ovom slučaju taj SME prihvatljiv aplikant? Hvala i srdačan pozdrav!
Datum upita: 21-10-2021

Poštovani, zahvljajujemo se na Vašem upitu. U Smjernicama javnog poziva pod tačkom 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške definsano je da podnosilac prijave ne može imati godišnji prihod veći od 10 miliona KM a po važečoj kalsifikaciji malih i srednjih preduzeća ne može imati više od 250 radnika. To uključuje i pozvezana lica po osnovu vlasništva i kapitala odnosno gleda se u kumulativu.

Poštovani, Interesuje me da li može firma koja se trenutno bavi preradom kože aplicirati na ovaj javni poziv jer bi htjela proširiti svoju proizvodnju adaptacijom i opremanjem objekta koji posjeduje, kao klaonicu i za preradu mesa. Ova firma je registrovana sa K.D. 51.240 gdje ulazi i navedeno.
Datum upita: 21-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. U Smjernicama za podnosioce prijave, u tačci 2.7. su jasno definisani kriteriji čije ispunjenje je obavezno (eliminatorno). U tačci 2.7.1 je navedeno da je podnosilac prijave registrovan minimalno dvije godine prije objave ovog Javnog poziva i aktivno se bavi preradom prehrambenih proizvoda koji su predmet prijave više od jedne godine. Dakle podnosilac prijave koji se ne bavi preradom prehrambenih proizvoda koji su predmet prijave više od jedne godine nije prihvatljiv.

Poštovani, molimo Vas uputu koji su uvjeti određivanja veličine poduzeća i čime se to dokazuje? Da li se gleda samo korisnik ili i povezana društva? Da li je prihvatljiva tvrtka iz primarne poljoprivredne proizvodnje koja će provedbom projekta postati tvrtka u sektoru prerade? Lijep pozdrav
Datum upita: 21-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. U Smjernicama za podnosioce prijave, u tačci 2.7. su jasno definisani kriteriji čije ispunjenje je obavezno (eliminatorno). U tačci 2.7.1 je navedeno da je podnosilac prijave registrovan minimalno dvije godine prije objave ovog Javnog poziva i aktivno se bavi preradom prehrambenih proizvoda koji su predmet prijave više od jedne godine. Dakle podnosilac prijave koji se ne bavi preradom prehrambenih proizvoda koji su predmet prijave više od jedne godine nije prihvatljiv. Pored toga, pod tačkom 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške definsano je da podnosilac prijave ne može imati godišnji prihod veći od 10 miliona KM a po važečoj kalsifikaciji malih i srednjih preduzeća ne može imati više od 250 radnika. To uključuje i pozvezana lica po osnovu vlasništva i kapitala odnosno gleda se u kumulativu.

Da li smo prihvatljivi podnosioc prijave ako gradimo hladnjaču na državnom zemljištu (imamo ugovor o konc. na 10 god)? Izgrađena (nedovršena) hladnjača je u našem vlasništvu i ima građevinsku dozvolu ali je na državnom zemljištu. Investicija je zavšetak hladnjače i pristupnog puta unutar preduzeća.
Datum upita: 21-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. U Smjernicama za podnosioce prijave, tačka 2.7.1. stav 9 je navedeno da objekat na koji se odnosi investicija mora biti u vlasništvu podnosioca prijave ili da isti ima pravo korištenja koje je ne kraće od 10 godina od datuma objave ovog javnog poziva što se dokazuje ugovorom o zakupu.

1. Da li djelatnost 10.71 može aplicirati. Radi se o obradi brašna, a ne žitarica direktno. 2. Navedena infrastrukturna oprema u dijelu 8 nije uzela u obzir nabavku i ugradnju ventilacionog sistema. Da li može biti predmet investicije nešto što nije navedeno u tabeli a spada u infrastrukturnu opremu
Datum upita: 21-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo Vam se na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. U Smjernicama za podnosioce prijave, u tačci 2.3 su opisani Prihvatljivi sektori prerade za podršku. U skladu sa navedenom tačkom Javni poziv se odnosi na preradu žitarica (samo mlinarski proizvodi, izuzev stočne hrane) tj. pekare, poslastičarnice i proizvođači tjestenine nisu prihvatljivi podnosioci prijava.

Poštovani, preduzeće je započelo sa prodajom novih proizvoda u 2021. godini i to će nastaviti u narednim godinama. Dakle, proizvod se ne nalazi u prodaji baznoj godini, a nije ni efekat nove investicije. Gdje da prikažemo te prihode s obzirom da su važni za poslovanje preduzeća?
Datum upita: 22-10-2021

Poštovani zahvaljujemo na Vašem upitu. Tabele za prikaz poslovanja podnosioca su podjeljene na dva segmenta, trenutno poslovanje i direktni efekti investicije. Navedene efekte koji su se desili nakon bazne godine a koji nisu rezultat investicije bi smo Vas zamolili da detaljno objasnite u narativnom dijelu ali ih obzirom na strukturu obrazca poslovnog plana ne uključujete u tabele u excelu. Indikatori za ocjenu poslovnog plana se odnose na ocjenu Vaše investicija a poslovanje podnosioca se ocjenjuje na osnovu zvaničnih podataka bazne godine.

Imamo registrovanu dodatnu djelatnost pčelarstvo. Djelatnost je registrovana paušalno i imamo jednog uposlenog radnika. Djelatnost se bavi uzgojem pčela i pčelnjih proizvoda kao i izradom košnica i preradom voska. Možemo li konkurisati za nabavku opreme za ovu djelatnost ?
Datum upita: 22-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu i iskazanom interesu. Prihvatljivi podnosilac prijave je definisan pod tačkom 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške u Smjernicama javnog poziva, a što se tiče sektora meda, definisano je pod tačkom 2.3. Prihvatljivi sektori prerade za podršku gdje stoji da u sektoru meda prerada podrazumijeva procese obrade/prerade svježih poljoprivrednih proizvoda i proizvodnju isključivo prehrambenih proizvoda što vašu poslovnu ideju čini neprihvatljivom u sklopu ovog Javnog poziva.

Dali mali poljoprivrednici koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo imaju pravo na javni poziv. Trenutno se bavim plastenickom proizvodnjom jagode i imam oko 2000 sadnica .
Datum upita: 23-10-2021

Poštovani, moramo naglasiti da je ovo javni poziv za preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a ne za primarnu proizvodnju. Javni poziv za primarnu proizvodnju je planiran u narednih nekoliko mjeseci i molimo da pratite našu web stranicu www.eu4agri.ba gdje će blagovremeno biti istakunto obavještenje o tom javnom pozivu.

Preduzeće nema ZK izvadak jer se za opš. Ribnik ne izdaju ta dok. zbog ranijeg požara. Obrazloženje možemo priložiti od opštine. Preduzeće gradi hladnjaču i ima građevinsku dozvolu, a nakon zavšetk, imaćemo upotrebnu, a samim tim i posjedovni list. Da li je to dovoljno da budemo prihvatljiv kandidat
Datum upita: 25-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Upoznati smo sa navedenim problemom koji postoji u više općina/opština i gradova u BiH. Ukoliko ste u mogućnosti dostaviti drugu dokumentaciju koja dokazuje pravo korištenja te obrazloženje nadležnog organa tada ste prihvatljiv podnosioc prijave.

POŠTOVANI ZANIMA ME DA LI MOŽE NA POZIVU UČESTVOVATI PAUŠALAC OBRTNIK? RADI SE O SAMOSTALNOM PREDUZETNIKU KOJI JE NA PAUŠALNOM NAČINU OPOREZIVANJA (IMAO JE TU MOGUĆNOST JER RADI PRERADU I PROIZVODNJU MEDA ,VOĆA I LJEKOVITKOG BILJA). JA SAM KNJIGOVOĐA NAVEDENOG OBRTNIKA
Datum upita: 25-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. U tačci 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške je definisno ko su prihvatljivi podnosioci prijave. Ukoliko Vaš klijent zadovoljava sve kriterije Javnog poziva smatra se prihvatljivim podnosiocem bez obzira na model obračuna poreskih obaveza. Napominjemo da model plaćanja poreskih obaveza ne oslobađa podnosioca obaveze da pruži sve informacije koje su neophodne za izračun indikatora za ocjenu poslovnog plana (bez obzira da li je isto zakonom propisana obaveza ili ne).

POŠTOVANI, DA LI SE MOŽE UČESTVOVATI NA JAVNOM POZIVU ODNOSNO TRAŽITI NOVČANA SREDSTVA ISTOVREMENO I ZA PRERADU MEDA I ZA PRERADU VOĆA I LJEKOVITOG BILJA JER PREDUZETNIK SVE TO RADI? TAKOĐE, DA LI SE MOŽE NOVAC TRAŽITI ZA NABAVKU PČELA? HVALA, LP
Datum upita: 25-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu i iskazanom interesu. U Smjernicama javnog poziva pod tačkom 2.3 opisani su Prihvatljivi sektori prerade za podršku. U tačci 2.7.1 stav 13) je navedeno da sa planirana investicija isključivo odnosi na samo jedan od prihvatljivih sektora za podršku (u skladu sa poglavljem 2.3. Prihvatljivi sektori prerade za podršku). Dodatno, u tačci 2.8.1. su definisane prihvatljive investicije i troškovi po prihvatljivim sektorima. Nabavka pčela nije među prihvatljivim investicijama.

Poštovani, u smjernicama pod tačkom 2.7.3. navedeno je da kvalitativni kriteriji nisu eliminatorni prilikom ocjenjivanja. Međutim, prijave ispod 80 bodova neće biti razmatrane (tačka 4-korak 2), što znači da su kvalitativni kriteriji ipak eliminatorni. Šta je ispravno,a u skladu sa datim smjernicama?
Datum upita: 25-10-2021

Poštovani zahvaljujemo na Vašem upitu. Rečeno u smjenicama se odnosilo na činjenicu da kriteriji sami po sebi nisu eliminatorni, ali kako ne bismo dovodili podnosioce u nedoumicu napravljena je izmjena u Smjernicama. Prag od osvojenih minimalno 80 bodova jeste eliminatoran.

Je li prihvatljiv podnositelj prijave koji preradu mesa radi za druge. Repromaterijal nabavljaju njegovi kupci koji preuzimaju gotove proizvode pod svojim brandom. Podnositelj organizira proizvodnju i to naplaćuje kao neku vrstu proizvodne usluge.
Datum upita: 26-10-2021

Poštovani zahvaljujemo na interesu i dostavljenom upitu. U okviru ovog javnog poziva nama ste kao podnosilac prijave prihvatljivi ukoliko se bavite pružanjem usluga prerade, te ukoliko ispunjavate i druge uvjete navedene u Smjernicama.

Moja firma vrši otkup,zamrzavanje i prebiranje voća.Za finansiranje otkupa koristimo kredit (600 000 KM) kod poslovne banke u vansezoni.Kao obezbeđenje kredita smo priložili hipoteku koja je 3-4 puta veća od kredita.Imajući to u vidu, imamo li mi pravo da konkurišemo za sredstva i u kojoj visini?
Datum upita: 26-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. U Smjernicama (molimo da uzmete u obzir posljednju verziju koja je objavljena 25.10.2021) u poglavlju 2 - Pravila javnog poziva su definisani kriteriji koje mora zadovoljiti podnosioc i prijava. Ukoliko smatrate da zadovoljavate navedene kriterije Vaša prijava je prihvatljiva.

Bavimo se proizvodnjom sirovina, a u okviru raznih segemnata, radimo na preradi voća i pravimo voćne nadjeve. Želimo raditi solarne panele. Da li se prijavljujemo u dijelu za preradu voća ili kao građevinska investicija? Tj. Da li radimo proračun kompletne firme ili samo pogona za nadjev voća?
Datum upita: 26-10-2021

Poštovani zahvaljujemo na Vašem upitu. U Smjernicama, u tačci 2.3 su navedeni prihvatljivi sektori u sklopu kojih se MORA realizovati investicija, dok su u tačci 2.8.1 su navedene prihvatljive investicije i troškovi za svaki od sektora te u skladu sa time mora biti pripremljena i Vaša prijava i poslovni plan. Također napominjemo da svi subjekti koji su već korisnici mjere prerade kroz EU4AGRI/EU4Busines projekte ne mogu biti korisnici iste mjere po drugi put tj. po osnovu ovog javnog poziva.

Bavim se pcelarstvom Imam 60 drustava pcela Isao bi na 300kosnica Planiram da radum api inhal centar sa 10 mjesta sjedista i sa dvije spavace sobe pravio bi propolis i polen i maticnu mlijec radim u njemackoj pa bi investiro u pcelarstvo imam dva traktora i 50 duluma zemlje treba mi vasa pomoc hval
Datum upita: 26-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu i iskazanom interesu. Prihvatljivi podnosilac prijave je definisan pod tačkom 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške u Smjernicama javnog poziva, a što se tiče sektora meda, definisano je pod tačkom 2.3. Prihvatljivi sektori prerade za podršku gdje stoji da u sektoru meda prerada podrazumijeva procese obrade/prerade svježih poljoprivrednih proizvoda i proizvodnju isključivo prehrambenih proizvoda što vašu poslovnu ideju čini neprihvatljivom u sklopu ovog Javnog poziva.

Kroz projekat od prošle godine - EU4AGRI smo bili podržani za izgradnju solarne elektrane i nabavku laboratorijske opreme. Da li i na ovaj poziv možemo konkurisati kao prihvatljiv podnosioc prijave, gdje bi konkurisali za nabavku opreme za pakovanje proizvoda?
Datum upita: 27-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu i iskazanom interesu. U Smjernicama javnog poziva pod tačkom 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške definsano je da podnosioci prijava mogu biti korisnici Projekata samo jednom kroz istu mjeru podrške. Budući da ste prošle godine bili podržani kroz mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, niste prihvatljiv podnocilac prijave za istu mjeru tj. ovaj javni poziv.

Displaying 21 - 40 of 8911234567