Pitanja i odgovori

Pretraga pitanja

Displaying 101 - 120 of 8911234567891011

Da li se mogu srestva dobiti za solarne panele? Imam farmu ovaca pa bi panele instalirao na krovu štale.
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u tačci 2.8.2. Prihvatljive investicije i troškovi, za svaki od prihvatljivih sektora su pobrojani prihvatljivi troškovi i investicije. Za proizvodnju mesa (uzgoj ovaca) u dijelu 2.2.16 navedeno je da su prihvatljive investicije u instalacije za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije za korištenje na gazdinstvu: iz solarne energije, biomase, biogasa, geotermalne energije i drugih vidova obnovljivih izvora energije, uključujući povezivanje postrojenja na distributivnu mrežu. Napominjemo da prijava mora zadovoljiti i sve ostale postavljene kriterije vezane za ovu vrstu investicije.

Imamo mješovite djelatnosti -koji se podaci unose u tabele trenutnog poslovanja-prihvatljive ili sve -koji se podaci unose u zvanične bilanse, jer ne postoje duple tabele, a navedeno je da će se ocjena BG vršiti za prihvatljivi dio i kompletno poslovanje -dostavljaju li se korigovani bilansi
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv. U tabelu „Trenutno poslovanje“, u skladu sa postojećim instrukcijama se unose podaci ukupnog poslovanja podnosioca za baznu godinu koji ne uključuju efekte investicije, a tabela automatski prenosi podatke za ostale godine. U tabelu „Zvanični bilans stanja“ i „Zvanični bilans uspjeha“ se u skladu sa uputstvom unose podaci iz zvaničnih izvještaja a koji se odnose na ukupno poslovanje podnosioca. Svi dokumenti koji mogu osigurati dodatno pojašnjenje poslovanja podnosioca mogu biti dostavljeni i dodatno pojašnjene u narativnom dijelu poslovnog plana.

Pitanje: Imamo jedan registrovani obrt od 15.10.2009. godine, kojeg je vlasnik zbog odlaska u penziju prebacio vlasništvo pod istim nazivom na svoga sina od 30.09.2021. godine, koji je do tada bio zaposlenik ovog obrta a sada nasljednik, pa nas zanima da li može aplicirati po ovom Javnom pozivu.
Datum upita: 11-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Obzirom na specifičnu situaciju ovakav podnosioc prijave je prihvatljiv ukoliko dokaže da je prenos obrta urađen u skladu sa zakonom o Obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, te ukoliko dokaže ranije iskustvo u obavljanju djelatnosti (sva prateća dokumentacija mora biti dostavljena u prijavnom paketu).

S obzirom da smo mi Kantonalno javno preduzeće koje je u vlasništvu Kantona 100 %, u dilemi smo da li se mi kao takvo preduzeće možemo prijaviti na ovaj javni poziv? U nadi da ćete nas razriješiti te sumnje, unaprijed se zahvaljujemo.
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, dio 2.1 Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava) definisano je da su prihvatljivi podnosioci prijave oni koji u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala. To znači da ste neprihvatljiv podnosilac prijave.

Poštovani, preduzeće smo koje se bavi uzgojem žitarica, u okviru sektora za uzgoj žitarica i uljarica zainteresovani smo za kupovinu sušare (tačka 3.2.5.), obrtnog pluga i prikolice za rasipanje djubriva (tačka 3.2.6.), da li možemo da apliciramo za sve navedeno u okviru ovog projekta? Hvala!
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.8.2 su jasno pobrojane prihvatljive investicije i troškovi po sektorima. Kao podnosilac prijave možete u svoju investiciju uključiti sve prihvatljive troškove (troškovi koje ste naveli u Vašem pitanju se smatraju prihvatljivim) i tražiti financijsku podršku koja ne prelazi definisane okvire. Naravno predložena investicija mora biti ekonomski opravdana.

Poštovani, naše preuzeće se bavi sa više djelatnosti, obzirom da apliciramo samo za jednu djelatnost (sektor), da li se kod pripreme dokumentacije uzima u obzir prihod samo od te djelatnosti ili cjelokupnog poslovanja preduzeća? Unaprijed hvala! Srdačan pozdrav!
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U obrascu poslovnog plana su date jasne instrukcije vezane za podatke koji se unose u određene tabele. Poslovanje podnosioca se posmatra kao trenutno poslovanje, koje ne uključuje efekte investicije i odnosi se na ukupno poslovanje, a ocjena poslovnog plana se radi na osnovu rezultata, odnosno direktnih efekata investicije. Molimo Vas da detaljno pročitate uputstva u obrascu poslovnog plana i budite slobodni da se obratite ukoliko imate dodatna pitanja.

Šta se misli pod uslovom za nepr. podn. da "su izloženi kontroverzama i/ili drugim radnjama prije ili tokom provođenja J.poziva i itd". Ovo ostavlja mogućnost samovolje osoblju UNDP-a da na principu rekla-kazala i sopstvenom nahođenju, bez relevantnih dokaza odbija prijave, a da je sve ostalo u redu.
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Odabir korisnika sredstava financijske podrške se realizuje po jasno definisanim pravilima, na transparentan način i u saradnji sa partnerskim institucijama (nadležna ministarstva: državni i entitetski/BD nivo). UNDP će pažljivo provjeriti sve navode i kontroverze vezane za podnosice prijava te donijeti odluku na osnovu dokazima potkrijepljenih informacija.

Da li se za sve građevinske radove treba priložiti građevinska dozvola, ukoliko ne koji nadležni organ treba da izda mišljenje da nije potrebna građevinska dozvola?
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Kao što je navedeno u Smjernicama za sve građevinske radove je potrebno dostaviti dozvolu o gradnji. Ovaj dokument ili mišljenje da za predmetne radove nije potrebna dozvola za gradnju izdaje organ u čijoj nadležnosti je izdavanje dozvole za gradnju.

Da li su prihvatjivi troškovi postavljanja fasade, ograde i asfalta kao završnih radova na adaptaciji objekta u pitanju je mljekara koja po pravilniku mora imati adekvatan prilaz i biti ograđena? Da li se može vršiti gradnja objekata na zemljištu koje je po papirima 1/2?
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv. Kao što je navedeno u Smjernicama za podnosioce prijave ovaj javni poziv se odnosi isključivo na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, investicije u preradu mlijeka uključujući i objekte nisu predmet ovog javnog poziva. Podnosilac prijave u skladu sa Smjernicama mora dostaviti dozvolu za građenje (ukoliko je relevantno) koja je izdata u skladu sa zakonom i koja glasi na podnosioca prijave.

Pitanje se odnosi na tačku 2.7.1.1. - kriterij koji se tiče dokazivosti godišnjih prihoda. Fizičko lice sam koje se bavi poljoprivredom za svoje potrebe i kao dodatnim izvorom prihoda. Da li se prihvata kao dokaz prometa investiranje kroz bankovni kredit u iznosu od 100000 prije nekoliko godina.
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Fizička lica treba da dostave dokaz, dokumentuju prihode ostvarene od prodaje vlastitih proizvoda u 2020. godini. Dokaz ostvarenih prihoda u 2020. godini mogu biti rješenja o ostvarenom poticaju, nota računi, otkupni blokovi, bankovni izvodi, i drugi transakcijski dokumenti te lične evidencije proizvodnje. Nije eliminatorno da sve prihode morate na ovaj način dokazati, za to postoji i izjava koju trebate potpisati i sastavni je dio paketa dokumentacije koju možete preuzeti sa web stranice www.eu4agri.ba gdje se nalazi ovaj javni poziv. Napominjemo da je minimalan iznos financijske podrške 20.000 KM.

Doo- mliječne krave, za ishranu životinja uzgaja ratarske kulture. Sve površine nisu prijavljene u RPG, jer nema ugovor (oko 30%) zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa (fizička lica). Da li može aplicirati na ovaj poziv, jer zbog tih površina čak nema mogućnosti da koristi regresirano gorivo.
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Podnosilac prijave se smatra prihvatljivim ukoliko zadovoljava postavljene kriterije a to znači da površine koje navodite u svom projektnom prijedlogu/poslovnom planu moraju biti prijavljene u RPG. Podaci dostavljeni u prijavi moraju biti provjerljivi i u skladu sa zahtjevima definisanim u Smjernicama. Iz vašeg pitanja nije jasna poveznica sa regresiranim gorivom pa vas molimo da dostavite konkretnije pitanje.

Poštovani, u vlasništvu smo zemljišta na kojem trebamo izgraditi / montirati plastenike (proširenje proizvodnje). Plastenici se ne tretiraju kao "trajni građevinski objekti" stoga vas molimo da nam pojasnite / potvrdite ako insistirate da se plastenici imaju građevinsku dozvolu ili za to nema potrebe?
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Obzirom na širok spektar mogućih gradjevinskih radova kao i na različita zakonska rješenja, u Smjernicama za podnosioce prijave je definisano da je podnosioc obavezan dostaviti dozvolu za građenje ili mišljenje nadležnog organa da za predmetne radove/objekte ista nije potrebna. Stoga se očekuje da podnosioc prijave dostavi jedan od ova dva navedena dokumenta.

Postovani prvi put RPG je azuriran 2012. i narednih godina sve osim 2019. nije jer sam zakasnio. Da li mogu aplicirati? Hvala i lijep pozdrav
Datum upita: 14-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. U skladu sa općim kriterijima koje mora ispunjavati podnosilac prijave (2.7.1.) tačka (6) Podnosilac prijave je ažurirao podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG) za posmatrane godine poslovanja (zadnje tri godine), podnosilac koji nije ažurirao podatke o proizvodnji u 2019. godini nije prihvatljiv.

Poštovani, Da li možemo aplicirati za bespovratna sredstva za nabavku kombajna? Ako može, mora li biti nov kombajn ili može polovna mašina?
Datum upita: 14-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na inetersu za Javni poziv. Obzirom da nismo upoznati u kom sektoru planirate realizovati investiciju nismo u mogućnosti ni dati konkretan odgovor te vas upućujemo na Smjernice za podnosioce prijave u kojima su u dijelu 2.8.2. Prihvatljive investicije i troškovi definisani prihvatljivi troškovi za sve prihvatljive sektore. Napominjemo da je 17.12.2021 urađena nadopuna Smjernica te je kao prihvatljivi troškovi u sektoru ŽITARICE I ULJARICE dodat višenamjenski kombajni za žetvu žitarica i uljarica. Sva oprema koja se nabavlja u sklopu ovog poziva mora biti NOVA.

Imam pitanje u vezi moga predmeta dali je stigao kod vas i kako cemo znati rezultate.
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 3.2. Način dostave prijave rečeno je da će potencijalni podnosioci prijave biti naknadno (najkasnije do 10.01.2022. godine), a putem web stranica projekta www.eu4agri.ba i www.ba.undp.org, informisani o načinu dostave dokumentacije koja mora biti pripremljena u elektronskom formatu. Da bi prijava bila prihvatljiva mora biti pripremljena u zadatom formatu i dostavljena u skladu sa instrukcijama javnog poziva. O rezultatima evaluacije potencijalni korisnici će biti obavješteni direktno, putem email-a i putem informacije na našoj web stranici. Ukoliko ste Vašu prijavu već dostavili molimo Vas da istu ponovo dostavite u propisanom formatu i na način koji će biti objavljen na našim web stranicama najkasnije 10.01.2022.

Poštovani, Želim formirati zasade oraha i započeti proizvodnju povrća na parcelama u ličnom vlasništvu. Mogu li aplicirati za korištenje nepovratnih novčanih sredstava pomoći za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom objavljenim 21.11.2021. godine kroz projekat EU4AGRI
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave su detaljno opisani kriteriji koje mora zadovoljiti kako podnosilac tako i prijava kako bi bili prihvatljivi. Jedan od kriterija je i prethodno iskustvo u poljoprivrednoj proizvodnji u trajanju od minimalno 36 mjeseci. Molimo Vas da detaljno pročitate Smjernice i ukoliko imate dodatnih pitanja da nam se obratite.

U smjernicama, dio 2.1. stoji "Podnosioci prijava mogu biti korisnici Projekata samo jednom kroz istu mjeru podrške". Da li se "ulaganje u primarnu proizvodnju" posmatra kao "mjera podrške", odnosno, ako ponovo bude objavljen poziv "ulaganje u primarnu pro", nećemo moći aplicirati za taj novi poziv?
Datum upita: 15-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ukoliko Vaša prijava bude podržana kroz ovaj javni poziv, odnosno mjeru podrške primarnoj poljoprivredno proizvodnji, tada nećete moći biti korisnik eventualno novog poziva kroz koji će Projekti podržati investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Displaying 101 - 120 of 8911234567891011