Projekti EU4AGRI i EU4Agri-Recovery su 15. januara 2023. godine objavili zajednički javni poziv za mjeru podrške potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji je zatvoren 06. marta 2023. godine i na koji je zaprimljeno 30 prijava.

Od 30 zaprimljenih prijava, 9 prijava se odnosilo na LOT 1 (projektni prijedlozi sa iznosom tražene podrške do 80.000 KM) i 21 prijava koje su se odnosile na LOT 2 (poslovni planovi sa iznosom tražene podrške od 80.000 KM do 300.000 KM).

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 30 pristiglih prijava prema opštim i posebnim kriterijima, kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te ocjenjivanje bazne godine, realnosti projekcija i ekonomske opravdanosti poslovnih planova i projektnih prijedloga, ocjenjivanje nefinansijskih efekata investicija, kao i verifikacijska posjeta na terenu.

U ocjeni bazne godine podnosioci prijave su morali imati ocjenu jednaku ili veću od 10.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 300 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 70 bodova za nastavak evaluacije poslovnih planova i 50 bodova za nastavak evaluacije projektnih prijedloga.

Kroz ocjenu nefinansijskih efekata investicija podnosioci prijave su morali osvojiti minimalno 50 bodova za nastavak evaluacije poslovnih planova i projektnih prijedloga.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 10 prijava za finansiranje putem projekata EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećim tabelama:

Preliminarna lista odobrenih prijava sa projektnim prijedlozima (LOT1):

R. br.

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija

Ocjena bazne godine

Ocjena kvalitativnih kriterija

Ocjena realnosti projekcije i ekonomske opravdanosti

Ocjena nefinansijskih efekata

Odabrana prijava

1

MAGLOV FUNGHI

DA

10

175

DA

50

DA

2

PRIRODNO BILJE DOO

DA

16

135

DA

50

DA

3

BIO POPOVO RAVNO

DA

10

115

DA

50

DA

 

Preliminarna lista odobrenih prijava sa poslovnim planovima (LOT 2):

R. br.

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija

Ocjena bazne godine

Ocjena kvalitativnih kriterija

Ocjena realnosti projekcije i ekonosmke opravdanosti

Ocjena nefinansijskih efekata

Odabrana prijava

1

PODRUMI MANASTIRA TVRDOŠ

DA

18

160

DA

50

DA

2

MLINI DOO ČAPLJINA

DA

14

120

DA

50

DA

3

MLIN TOMIĆ

DA

18

120

DA

50

DA

4

LAKS EXPORT IMPORT

DA

18

115

DA

50

DA

5

VINARIJA ŠKEGRO

DA

20

100

DA

50

DA

6

SD RAMČE

DA

12

100

DA

50

DA

7

MAK GASTRO

DA

15

95

DA

50

DA

 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:

 R. br.

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija

Ocjena bazne godine

Ocjena kvalitativnih kriterija

Ocjena realnosti projekcije i ekonomske opravdanosti

Odabrana prijava

1

COMPANY JUSUF-BEJ

DA

12

120

DA

ODUSTAO

/ NE

2

VITAL FRUIT

DA

12

180

NE

NE

3

HACIENDA DE LA VIDA

DA

10

165

NE

NE

4

VINO MATIĆ

DA

14

145

NE

NE

5

CONTENDO DOO

DA

10

140

NE

NE

6

AMAZONE COMPANY

DA

14

125

NE

NE

7

ZIRĆO KOMERC

DA

12

100

NE

NE

8

PODRUMI ANDRIJA

DA

10

90

NE

NE

9

LAZAREVIĆ DOO

DA

14

85

NE

NE

10

JELENA DOO

DA

16

75

NE

NE

11

OBRT OČUZ

DA

15

60

/

NE

12

INVESTOR DOO

DA

6

/

/

NE

13

RANKIĆ COMPANY

DA

5

/

/

NE

14

STARNET

NE

/

/

/

NE

15

DUGA KOMERC

NE

/

/

/

NE

16

PEKARA PRINC

NE

/

/

/

NE

17

ŠUMSKA TAJNA

NE

/

/

/

NE

18

ZRNO SPD

NE

/

/

/

NE

19

PEKARA MALETIĆ

NE

/

/

/

NE

20

VITAL NATURA

NE

/

/

/

NE

 

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 04. avgust 2023. godine do 12:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni putem web platforme Javni pozivi (javnipoziv.undp.ba).

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila) neće biti uzeti u razmatranje.

Konačna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada komisije za obradu prigovora.