Projekat EU4AGRI je 05. aprila 2022. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda, a koji je zatvoren 10. juna 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 31 pristigle prijave prema administrativnim, opštim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i projektnih prijedloga, kao i verifikacijska posjeta na terenu.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 300 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 70 bodova za nastavak evaluacije poslovnih planova i 50 bodova za nastavak evaluacije projektnih prijedloga.

U ocjeni bazne godine podnosioci prijave su morali imati ocjenu jednaku ili veću od 10.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 12 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli.

Preliminarna lista odobrenih prijava sa poslovnim planovima:

R. br.Naziv podnosioca prijaveIspunjenost opštih i posebnih kriterijaOcjena kvalitativnih kriterijaOcjena bazne godineOcjena realnosti projekcije i ekonosmke opravdanostiOdabrana prijava
1EKO SIR PUĐA dooDA15010DADA
2Vinarija FAZAN dooDA12517DADA
3Otkupna stanica KOVAČIĆ, spDA12016DADA
4TANASIĆ dooDA11018DADA
5MED-PROM dooDA10020DADA
6KOMRAD dooDA10011DADA
7Mesarski obrt mesnica “PAŠALIĆ”DA9516DADA
8FOJNICA MILK dooDA9016DADA

Preliminarna lista odobrenih prijave sa projektnim prijedlozima:

R. br.Naziv podnosioca prijaveIspunjenost opštih i posebnih kriterijaOcjena kvalitativnih kriterijaOcjena bazne godineOcjena realnosti projekcije i ekonosmke opravdanostiOdabrana prijava
1OPZ INSIEMEDA17020DADA
2SMRČAK doo,DA12018DADA
3MONACO 2000 doo,DA11020DADA
4COLY-COMPANY doo,DA6019DADA

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:

 R. br.Naziv podnosioca prijaveIspunjenost opštih i posebnih kriterijaOcjena kvalitativnih kriterijaOcjena bazne godineOcjena realnosti projekcije i ekonomske opravdanostiOdabrana prijava
1Superior Group dooDA1509NENE
2Mushroom dooDA13010NENE
3Šumska tajna dooDA12510NENE
4Vinogradi Nuić dooDA1208NENE
5STARNET dooDA11512NENE
6S.D. „RAMČE“DA11512NENE
7Boletus RS dooDA10012NENE
8MPI MLIN DD USTIKOLINADA852NENE
9BIONA & BEYOND dooDA8016NENE
10MLIN VUJIČIĆIDA8010NENE
11ZIRĆO KOMERC dooDA7012NENE
12DIONIS LJUBNIČA dooDA7020NENE
13Monetize Ad dooNE///NE
14Bio-Šamp dooNE///NE
15Sor “Če & Mohica”NE///NE
16Boletus dooNE///NE
17“PHARMACY & BIO” dooNE///NE
18“MUJANOVIĆI“ dooNE///NE
19PRIRODNO BILJE dooNE///NE

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 26. novembar 2022. godine do 12:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4AGRI
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.