Projekat EU4AGRI je 6. maja 2021. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture, a koji je zatvoren 18. juna 2021. godine.  

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 41 prijave prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 6 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.  

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli. Prijave nisu prikazane prema broju ostvarenih bodova. 

Naziv podnosioca prijave Odabrana prijava 
Grad Trebinje DA 
Grad Gračanica DA 
Grad Livno DA 
Opština Mrkonjić Grad DA 
Opština Bosanski Petrovac DA 
Grad Banja Luka DA 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu: 

Naziv podnosioca prijave Odabrana prijava 
Opština Vlasenica NE 
Općina Stolac NE 
Općina Velika Kladuša NE 
Grad Mostar NE 
Grad Ljubuški  NE 
Grad Široki Brijeg NE 
Općina Odžak NE 
Opština Stanari NE 
Opština Novi Grad  NE 
Općina Kladanj NE 
Grad Gradačac NE 
Grad Bijeljina  NE 
Opština Modriča NE 
Opština Gacko NE 
Opština Foča NE 
Opština Rogatica NE 
Opština Istočna Ilidža NE 
Opština Jezero NE 
Opština Prnjavor NE 
Opština Srbac NE 
Općina Čelić  NE 
Opština Šamac NE 
Opština Petrovo NE 
Opština Nevesinje NE 
Opština Istočni Stari Grad  NE 
Opština Rudo NE 
Općina Breza NE 
Opština Kalinovik  NE 
Opština Brod NE 
Grad Cazin NE 
Općina Žepče NE 
Općina Kupres  NE 
Grad Bihać NE 
Općina Trnovo  NE 
Općina Maglaj NE 

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi. 

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 12. oktobar 2021. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu: 

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) 

Projekat EU4AGRI 
UN HOUSE 
Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo 

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje. 

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.