Projekat EU4AGRI je 25. jula 2022. godine objavio javni poziv za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikacije u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji, a koji je zatvoren 12. septembra 2022. godine.  

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 16 prijava prema administrativnim, opštim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijska posjeta na terenu. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 9 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI. 


Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli. 

 

Naziv podnosioca prijave 

Administrativna provjera  Ocjena kvalitativnih kriterija  Verifikacijska posjeta  Odabrana prijava 

Investor doo 

DA 

204 

DA 

DA 

Šumska tajna doo 

DA  199  DA 

DA 

A.Č. Amazone Company doo 

DA  189  DA  DA 
Obrt srodna poljoprivredna djelatnost „Maksuz“  DA  189  DA 

DA 

MBA CENTAR doo 

DA  167  DA  DA 

Mladegs Pak doo 

DA  159  DA  DA 

Rakić Komerc doo 

DA  144  DA 

DA 

Dasmil doo  DA  139  DA 

DA 

Grabovac Pekara Sunce doo  DA  119  DA 

DA 

 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:

 

Naziv podnosioca prijave 

Administrativna provjera  Ocjena kvalitativnih kriterija  Verifikacijska posjeta  Odabrana prijava 

Slatkoća doo 

DA  122  Odustala 

NE 

Regius doo 

NE  /  / 

NE 

Fratello Trade AD 

NE  /  /  NE 
B-Oils doo  NE  /  / 

NE 

JU Nacionalni park „Sutjeska“ 

NE  /  / 

NE 

Farma Euro 

NE  /  / 

NE 

Udruženje pčelara „Radilica“  NE  /  / 

NE 

 

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

 

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 02. februara 2023. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prigovor) na sljedeću adresu: 

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) 

Projekat EU4AGRI 

UN HOUSE 

Zmaja od Bosne bb 

71 000 Sarajevo 

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje. 

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.