Projekat EU4AGRI je 27. maja 2022. godine objavio javni poziv za mjeru podrške pružaocima konsultantskih usluga u identifikaciji mogućnosti finansiranja i pripreme poslovnih planova koji je zatvoren 08. jula 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 10 zaprimljenih prijava prema administrativnim i opštim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga.

Administrativne i opšte kriterije zadovoljilo je 6 podnosilaca prijave.

Kroz ocjenu projektnih prijedloga, podnosioci prijave su od 300 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 170 bodova. Ocjenu kvalitativnih kriterija zadovoljilo je svih 6 prijava.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

 Naziv podnosioca prijaveIspunjenost opštih i posebnih kriterijaOcjene projektnog prijedlogaOdabrana prijava
1. Centar za ekonomiju d.o.o., Banja LukaDA234DA
2. Asocijacija za razvoj „REDAH“, MostarDA215DA
3. AgroLink d.o.o., SarajevoDA188DA
4. SOLVIA FME d.o.o., Banja LukaDA182DA
5. Edukativno konsultantska kuća „FINconsult“ d.o.o., TuzlaDA180DA
6. Središte za cjeloživotno učenje – SCU, TravnikDA172DA

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:

 Naziv podnosioca prijaveIspunjenost opštih i posebnih kriterijaOcjene projektnog prijedlogaOdabrana prijava
1. Poljoprivredni zadružni savez Republike SrpskeNE/NE
2. Centar za ekonomski i ruralni razvoj (CERD)NE/NE
3. Bizplus Finance d.o.o.NE/NE
4. OD Economic AdvisorNE/NE

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 30. septembar 2022. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4AGRI
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.