Prilog 7 Izjava o povezanim licima – JP preradjivacki kapaciteti i marketing –