Prilog 7-Izjava-o-povezanim-licima_JP za preradjivacke kapacitete, april 2022 –