Prilog 8-Izjava Podnosioca prijave o broju radnih mjesta koja će biti kreirana_JP za preradjivacke kapacitete, april 2022 –