SAVJETODAVNE USLUGE

Projekat EU4Agri usmjeren je na jačanje savjetodavnih službi u cijeloj BiH, s naglaskom na osiguravanje šire dostupnosti farmama i poljoprivredno-prehrambenim preduzećima, kao i bolju kvalitetu pruženih usluga. Savjetodavne službe imaju ključnu ulogu u poboljšanju znanja, tehničkih kapaciteta i poticanju inovativnih praksi u cijelom sektoru, što će, u kombinaciji s investicionom podrškom, doprinijeti poboljšanju konkurentnosti i produktivnosti, razvoju tržišta i u konačnici, razini prihoda. Štaviše, dobar sistem savjetodavnih usluga je ključan za omogućavanje tranzicije ka održivoj poljoprivredi.

Predviđene su sljedeće tri mjere podrške:

  • podrška pružanju poljoprivrednih usluga i povezivanje nauke i istraživanja s poljoprivredom;
  • podrška pružateljima savjetodavnih usluga za identifikaciju mogućnosti finansiranja i pripremu projektnih prijedloga i poslovnih planova za poljoprivredno-prehrambene operatere; i
  • podrška inovacijama i IKT-u u poljoprivredi.

Za podršku pružanju poljoprivrednih savjetodavnih usluga i povezivanju nauke i istraživanja s poljoprivredom, projekat predviđa finansijska sredstva u rasponu od 20.000 do 75.000 eura po projektu, uz potrebno sufinansiranje od približno 15%.

Kada je riječ o podršci pružateljima savjetodavnih usluga za identifikaciju mogućnosti finansiranja i pripremu projektnih prijedloga i poslovnih planova za poljoprivredno-prehrambene operatere, predviđena finansijska sredstva kreću su u rasponu od 10.000 do 50.000 eura, uz potrebno sufinansiranje do 15%.

U konačnici, kako bi se podržale inovacije i IKT rješenja u poljoprivredi, projekat uključuje pružatelje dodatnih usluga u digitalizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora i usvajanje IKT-a i drugih visokotehnoloških pristupā kroz partnerstva s poljoprivrednim proizvođačima i IKT kompanijama. Finansijska pomoć po projektu kreće se u rasponu od 15.000 do 70.000 eura, uz potrebno sufinansiranje od oko 15%.