Smjernice za podnosioce prijava – JP preradjivacki kapaciteti i marketing