TEHNIČKA PODRŠKA

Ključna uloga vlasti jeste u osiguranju okruženja pogodnog za samoodrživ razvoj poljoprivredno-prehrambene industrije. Sa dominatnim prelaskom na tržišne ekonomije javila se potreba usklađivanja politika u cijeloj zemlji, kao i s pravnom stečevinom Evropske unije.

Tehnička pomoć utvrđuje se s ciljem strateškog i koherentnog unapređenja javnih sistema u sektoru, u skladu s prioritetima i opredjeljenjem institucionalnih partnera. U okviru ovog rezultata predviđene su sinergije i komplementarnosti među aktivnostima, kao i usmjereni pristup u sveobuhvatnom rješavanju ciljanih pitanja, nasuprot izoliranih, nepovezanih, ad hoc aktivnosti u više oblasti gdje potom rezultati, ako su uopšte vidljivi, znaju biti marginalni.

Tehnička pomoć treba omogućiti realizaciju investicione podrške, uz istovremeni angažman institucionalnih partnera i osiguravanje usvajanja relevantnih znanja, vještina i praksi za realizaciju javnih politika orijentiranih na rezultate. Projektom se predviđaju aktivnosti na jačanju javnih savjetodavnih službi i nadogradnji poljoprivrednih informacijskih sistema, što bi trebalo doprinijeti većoj dostupnosti i kvaliteti pruženih usluga. Projekat također planira podršku za unapređenje politika i propisa u skladu sa prioritetima za pristupanje Evropskoj uniji.

Tehničku pomoć osiguravaju domaći i stručnjaci iz EU-a, s ciljem unapređenja tehnološke baze informacijskog sistema, digitalnih rješenja, vještina javnih operatora informacijskih sistema, kao i potrebnih tehničkih postupaka za prikupljanje, pohranu, analizu, i razmjenu.

Korisnici tehničke pomoći uključuju članove međuinstitucionalnih radnih grupa koje usmjeravaju dijalog o politikama u osmišljavanju i provedbi mjera podrške u sektoru. Pažnja se posvećuje kritičnoj masi predstavnika institucija, kako bi se osiguralo održivo sticanje kapaciteta unutar sistema.

Direktni korisnici tehničke pomoći uključuju nivo BiH, entiteta i Brčko distrikta te kantonalne vlasti, lokalne samouprave i privatni sektor.