Projekat EU4AGRI, obavještava da su izvršene izmjene Javnog poziva za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju koji je objavljen 19. septembra 2023.

Izmjene se odnose na Smjernice za podnosioce prijava koje su ažurirane 17.10.2023.:

  • Izmjene su izvršene na strani 29 u sekciji 4. BODOVANJE I ODABIR KORISNIKA BESPOVRATNIH SREDSTAVA, Tačka 4.1. Ocjena složenog poslovnog plana/projektnog prijedloga;
  • Korak 2: Ocjena bazne godine i bodovanje podnesenog prijedloga na osnovu kvalitativnih kriterija.

b.) Bodovanje prijava na osnovu kvalitativnih kriterija, u tabeli “TABELA: OCJENA PRIJAVA NA OSNOVU KVALITATIVNIH KRITERIJA” na način da je dodat krtierijPodnosiocu prijave su kroz ranije javne pozive od strane EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i/ili EU4BusinessRecovery odobreni projekti za finansijsku podršku”, sa maksimalnim brojem od 50 bodova. Maksimalan broj bodova prilikom ocjene kvalitativnih kriterija je sa ranijih 300 povećan na 350 bodova, a da bi prijava mogla biti dalje razmatrana potrebno je da ista osvoji minimalno 100, umjesto ranijih 80 bodova.

Nadalje, u slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova, prednost će se davati onim prijedlozima koji ostvare veći broj bodova između ostalog uzimajući u obzir i ovaj kriterij.  

Kompletan javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je putem sljedećeg linka.

Prijave se mogu podnijeti do 20. novembar 2023. godine do 15:00 sati.