Pitanja i odgovori za novi Javni poziv za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam, Dec 2021

Displaying 21 - 40 of 2111234567

Odnosi li se i na općinsku razvojnu agenciju uvjet da može realizirati isključivo aktivnosti i troškove vezane za izgradnju i/ili unapređenje turističke infrastrukture koja doprinosi realizaciji aktivnosti partnera iz projektnog prijedloga i promociju integralnog turističkog proizvoda?
Datum upita: 18-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Razvojne agencije su prihvatljive samo u slučaju ako se bave turizmom tj. ako mogu dokazati da posjeduju iskustvo u vođenju razvojnih projekata i promocije turističke ponude (sa najmanje tri uspješno izvedena razvojna projekta i/ili promocije turističkog proizvoda/ponude u posljednjih 5 godina) a koja u 2020. godini nisu ostvarili prihod veći od 4.000.000 KM (uključujući i povezana lica), te ukoliko ispunjavaju i ostale zahtjeve javnog poziva. Ukoliko razvojan agencija ispunjava i ostale uslove javnog poziva na nju se ne odnosi da mora isključivo ulagati u unapređenje ruralne infrastrukture već mogu biti i ostali prihvatljivi troškovi navedeni po oblastima.

Poštovani, obraćam Vam se sa pitanjem da li se na ovaj javni poziv može prijaviti Ministarstvo iz županije/kantona kao podnositelj prijave ( uz partnere iz županije)? S poštovanjem,
Datum upita: 18-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za ovaj Javni poziv. Kantonalna ministarstva nisu prihvatljivi podnosioci prijava u skladu sa Smjernicama javnog poziva, to mogu biti samo javne ustanove i organizacije čiji osnivač ili vlasnik je kanton a koje se aktivno bave turizmom ili upravljanje zaštićenim područjima.

Kako se kriterij16 primjenjuje na NVO, kad financijski izvještaj neprofitnih org. se temelje na bilanci prihoda i rashoda, a ne dobiti i gubitku? Da li je podobna NVO sa viškom rashoda nad prihodima 2019., što nije gubitak, nego rezultat knjiženja troškova u 2019. uplaćenih od donatora u 2020.?
Datum upita: 18-01-2022

Zahvaljujemo se na vašem interesu za ovaj Javni poziv i postavljenom pitanju. Razumijemo da su udruženja neprofitne organizacije i da nemaju iste finansijske izvještaje kao preduzeća. Ipak, da bi udruženje bilo prihvatljiv podnosilac prijave mora imati višak prihoda od rashoda u 2019. godini. Ukoliko to nije slučaj, onda udruženje, na žalost, nije prihvatljiv podnosilac prijave u skladu sa Smjernicama javnog poziva.

Molimo Vas možemo li aplicirati na javni poziv kao nevladina organizacija koja se bavi radom sa osobama sa invaliditetom, mi zapošljavamo osobe sa invaliditetom i imamo 5 svojih plastenika
Datum upita: 19-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za ovaj Javni poziv. Nevladina organizacija može biti podnosilac prijave ako može dokazati da posjeduju iskustvo u vođenju razvojnih projekata i promocije turističke ponude (sa najmanje tri uspješno izvedena razvojna projekta i/ili promocije turističkog proizvoda/ponude u posljednjih 5 godina) a koja u 2020. godini nisu ostvarili prihod veći od 4.000.000 KM (uključujući i povezana lica), te ukoliko ispunjavaju i ostale zahtjeve Javnog poziva. Ukoliko je nevladina organizacija partner na projektu onda mora biti registrovana za pružanje turističkih usluga ili planirati da se registruju za pružanje navedene usluge kao što su: izdavanje smještaja; ugostiteljstvo; objedinjavanje i promocija turističke ponude; organizacija turističkih programa zasnovanih na sportskim aktivnostima (kao npr. biciklizam, planinarenje, alpinizam, rafting, jahanje, lov i ribolov, kanjoning i sl.); proizvodnja suvenira i bavljenje tradicionalnim zanatima; održavanje kulturne, vjerske i tradicijske baštine BiH, te ispunjavati i ostale uslove javnog poziva.

Poštovani da li JLS može u potpunosti sufinansirati 15% vrijednosti investicije, da nema finansijskog učešća partnera, nego samo JLS da učestvuje u sufinansiranju?
Datum upita: 19-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za ovaj Javni poziv. Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva JLS u poglavlju 2.6.2. Visina pojedinačnih iznosa za finansiranje i udio sufinansiranja korisnika, JLS može iz vlastitih sredstava finansirati obavezno finansijsko učešće (15% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije – bez PDV-a) i/ili povećati vlastiti udio učešća u investiciji.

Ukoliko je JLS podnosilac jedne aplikacije, da li Turistička organizacija može podnijeti drugu prijavu, obzirom da je osnivač ove javne ustanove Opština?
Datum upita: 19-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za ovaj Javni pozivne. Nije prihvatljivo da iz jedne JLS dolazi aplikacija gdje je jedna od JLS a druga od organizacije/ustanove koju je ovlastila JLS, samo jedno od njih može da se prijavi na javni poziv.

Poštovani, Mogu li se sredstva koristiti za finansiranje građevinskih radova na uređenju sprata i krova porodične kuće sa ciljem pružanja usluga smještaja turistima? Riječ je o nekomercijalnom poljoprivrednom gazdinstvu koje želi proširiti svoju djelatnost.
Datum upita: 19-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na vašem interesu za ovaj Javni poziv. Ukoliko komercijalno gazdinstvo ispunjava ostale zahtjeve Javnog poziva i želi se baviti pružanjem turističkih usluga, te ukoliko cjelokupna investicija je dio integrisanog turističkog proizvoda svih ostalih partnera, navedene stavke su prihvatljive.

Da li razvojna agencija koju je osnovao grad i koja se između ostalog i bavi turizmom kao jednim od ekonomskih razvojnih sektora i koja ima iskustvo u implementaciji jednog projekta iz turizma (konkretno u program EU4Business), može ili ne može biti podnosilac projekta?
Datum upita: 19-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Razvojne agencije su prihvatljive samo u slučaju ako se bave turizmom tj. ako mogu dokazati da posjeduju iskustvo u vođenju razvojnih projekata i promocije turističke ponude (sa najmanje tri uspješno izvedena razvojna projekta i/ili promocije turističkog proizvoda/ponude u posljednjih 5 godina) a koja u 2020. godini nisu ostvarili prihod veći od 4.000.000 KM (uključujući i povezana lica), te ukoliko ispunjavaju i ostale zahtjeve javnog poziva. Svi relevantni dokumenti koji mogu dokazati to iskustvo kao što su ugovori, promotivni materijali koje ste producirali tokom implementacije takvih projekata, izvještaji, fakture, reference partnera i donatora, što više kvalitetnih dokaza tim bolje.

Poštovani, da li je prihvatljiva lokacija za investiciju u mjestu Bijakovići, pored Međugorja, koje je "van urbanih i administrativnih centara općina i gradova"? Tema projekta bi bio ruralni turizam. S poštovanjem,
Datum upita: 19-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na vašem interesu za ovaj Javni poziv. Planirana investicija mora biti realizovana na ruralnom području teritorije BiH (van urbanih i administrativnih centara općina i gradova).

Poštovani, U Smjernicama je navedeno da JLS kao podnosilac prijave sredstva finansijske podrške može isključivo korisiti za aktivnosti i troškove vezane za unapređenje turističke infrastrukture, da li se ti troškovi mogu odnositi na uređenje postojećih staza, postavljanje klupa, uređenje izletiša i sl.?
Datum upita: 20-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na vašem interesu za ovaj Javni poziv. Navedene stavke ulaganja se mogu smatrati prihvatljivim ukoliko je u funkciji predloženog integrisanog turističkog proizvoda/usluge koji predlažete u Vašem projektnom prijedlogu zajedno sa partnerima, a ne samo za uređenju općine.

Poštovani, Za dva seoska domaćinstva (partnera na projektu) planirana je nabavka opreme. Da li se jedan od ova dva seoska domaćinstva mora registrovati za pruzanje turističkih usluga (npr. usluge smještaja)? Unaprijed hvala.
Datum upita: 20-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na vašem interesovanju za ovaj Javni poziv. Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, fizička lica ili seoska domaćinstva koja se žele baviti pružanjem turističkih usluga moraju biti registrovani za to ili ukoliko projektni prijedlog bude odabran za finansijsku podršku partneri, ukoliko nisu registrovani biti će u obavezi registrovati se za obavljanje djelatnosti koja je prijavljena u projektnom prijedlogu prije isteka Ugovora o finansijskoj podršci. Navedeno će postati ugovorna obaveza za čije ispunjenje će biti odgovoran podnosilac prijave.

Poštovani(a), zanima me da li je prihvatljiva glavna šifra djelatnosti 79.11-Djelatnosti putničkih agencija (u sklopu poduzeća postoji i hotel) i da li je kao partner prihvatljiv OPG koji je registriran u 01/22? Unaprijed zahvaljujem na odgovorima.
Datum upita: 20-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se za iskazan interes za ovaj Javni poziv. U Smjernicama javnog poziva jasno stoji ko su prihvatljivi podnosioci prijava tj. ukoliko je preduzeće ili obrt mora biti registrovan i aktivno se baviti pružanjem usluga turizma i mora dokazati svoje poslovanje finansijskim izvještajima za 2019. i 2020. godinu. Što se tiče partnera OPG koji je tek registrovan u januaru 2022. godine a želi investiciju u oblast "proizvodnja i prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na zanatski i tradicionalni način i direktna prodaja na gazdinstvu ili plasman putem turističke ponude u BIH" nije prihvatljiv. Ukoliko je u pitanju OPG koji želi pružati turističke usluge nije potrebna registracija u OPG. Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, fizička lica ili seoska domaćinstva koja se žele baviti pružanjem turističkih usluga moraju biti registrovani za to ili ukoliko projektni prijedlog bude odabran za finansijsku podršku partneri, ukoliko nisu registrovani biti će u obavezi registrovati se za obavljanje djelatnosti koja je prijavljena u projektnom prijedlogu prije isteka Ugovora o finansijskoj podršci. Navedeno će postati ugovorna obaveza za čije ispunjenje će biti odgovoran podnosilac prijave.

Javno preduzeće, osnivač Općina. Vlasnik zemljišta i objekta je općina, mi upravljamo objektom-predmet investicije. Sve aktivnosti na izgradnji preduzeće radi po osnovu Odluke OV. Nalazimo se u završnoj fazi izgradnje. Objekat ima Glavni projekat i građ.dozvolu. Odgovaramo li kriterijumima?
Datum upita: 20-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na vašem interesovanju za ovaj Javni poziv. Iz Vašeg pitanja nije jasno koja je namjena objekta i kako će biti integrirana u cjelokupni turistički paket, te Vas molimo da to pojasnite kako bi Vam mogli dati odgovor na Vaše pitanje. Hvala.

Posto smo mala opcina i nemam Partner a imam Totalausfall Blockade od turisticke zajednice i opcine, da li mogu sam aplicirati za razvoj turizma krenuo sam gradnju Mini hotela,proizvodnja zdrave hrane aronija cicoka? Hvala
Datum upita: 21-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na vašem interesovanju za ovaj Javni poziv. U skladu sa Smjernicama javnog poziva moguće se prijaviti ISKLJUČIVO u partnerstvu, a mogućnost za sklapanje partnerstva je prilično široka u smislu da to ne mora biti ni JSL niti turistička zajednica, već svi partneri mogu doći iz privatnog sektora. S tim u vezi, nije prihvatljivo ukoliko se samostalno prijavite na Javni poziv.

Poštovani, Da li poljoprivredni proizvođač upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava spada u prvu kategoriju partnera? Unaprijed hvala.
Datum upita: 21-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za ovaj Javni poziv. Poljoprivredna gazdinstva upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava spadaju u prvu kategoriju partnera u skladu sa Smjernicama javnog poziva.

Da li je prihvatljiva kao podnosilac prijave NVO koja je imala visak prihoda nad rashodama 2020. i 2021., dok 2019. je bio visak rashoda nad prihodama?
Datum upita: 21-01-2022

Poštovani, kao što smo Vam odgovorili na prethodni upit NVO mora imati višak prihoda nad rashodima u 2019. godini a u skladu sa Smjernicama javnog poziva.

Postovani, da li je potrebno da podnosilac prijave bude iz rurarlne sredine ili je moguce da bude iz drugih gradova BiH a zeli da sa partnerima koji su iz ruralne sredine ulaze u razvoj turisticke ponude tog mjesta? Hvala
Datum upita: 22-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na interesovanju za ovaj Javni poziv. Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, investicija se mora realizirati u ruralnim krajevima tj. van urbanih i administrativnih centara, a nigdje nije ograničeno gdje je sjedište podnosioca prijave.

Postovanje, moze li malo objasnjenje ako je podnosic SP i pravimo rukotvorine suvenire i rucne radove da li nam trebaju partneri da bi mogli da apliciramo?
Datum upita: 22-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na vašem interesovanju za ovaj Javni poziv. Važno je da znate da se na Javni poziv ISKLJUČIVO dostavljaju projektni prijedlozi u partnerstvu tj. nije prihvatljivo da podnesete prijavu samostalno bez obzira na oblik registracije i djelatnost kojom se bavite. Struktura partnerstva je propisana u Smjernicama javnog poziva, te vas upućujemo da detaljno pročitate Smjernice.

Displaying 21 - 40 of 2111234567