Pitanja i odgovori za zatvoreni Javni poziv za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture (jun, 21)

Pretraga pitanja

Displaying 21 – 40 of 681234

Grad Sarajevo je osnivač Javnog komunalnog preduzeća ”Tržnice- pijace” Sarajevo. Kasnijim aktima Kanton Sarajevo preuzima prava osnivača i Tržnice postaju KJKP Tržnice. Da li je Grad Sarajevo prihvatljiv kao podnosilac aplikacije za predmet investicije koji je u vlasništvu KJKP Tržnice?
Datum upita: 24-05-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama za podnosioce prijave, tačka 2.7.1., stav 5. je jasno definisano da JLS mora biti vlasnik tržišne infrastrukture koja je predmet investicije ili imati odgovarajući ugovor kako je pojašnjeno u Smjernici.

Poštovani, Redovito pratim vašu stranicu us vezi ovog javnog poziva i nisam uspjela naći termin za info sesiju i način registracije na istu, pa sam danas vidjela kao odgovora na jedno od pitanja da je bila 18.5. 2021 godine. Zanima me kad će biti sljedeća info sesija i link za prijavu na istu.
Datum upita: 24-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Naredna info sesija je planirana za 02.06.2021. godine sa početkom u 11.00 sati, ali Vas molimo da nastavite pratiti našu web i facebook stranicu gdje će biti objavljeni svi detalji za info sesiju uključujući i korake potrebne za registraciju za učešće na istoj.

U odjeljku 2.7.4., tačka 10. je navedeno: “Ruralna/tržišna infras… će se koristiti za plasiranje domaćih/lokalnih proizvoda (minimalno 70% domaćih/… proizvoda)”. Da li se pod lokalnim/domaćim proizvodima podrazumijevaju proizvodi sa područja cijele BiH ili sa područja JLS i čime se dokazuje?
Datum upita: 24-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama za podnosioce prijave, u tačci 1.3  Ciljevi mjere podrške ruralnoj/lokanoj tržišnoj infrastrukturi je data definicija ruralne i tržišne infrastrukture, također u tačci 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti (odnosi se na podnosioca prijava i projektni prijedlog) , stav 1 je data definicija prihvatljivog aplikanta. Obzirom da je prihvatljivi aplikant JLS a cilj investicije je olašanje pristupa tržištu lokalnih poljoprivrednih proizvođača i zanatlija (stari i tradicionalni zanati u skladu sa definicijom iz Smjernica),  slijedi da se pod lokalnim proizvodima podrazumjevaju proizvodi proizvođača iz Vaše JLS. U fazi podnošenja prijave, ocjena kriterija na koji se pozivate (kvalitativni kriteriji) a koji nije eliminatoran, će biti vršena na osnovu Vašeg projektnog prijedloga, kao što je pojašnjeno u Smjernicama. U slučaju odabira projekta za bespovratnu financijsku podršku, navodi iz projektnog dokumenta će prije potpisivanja ugovora o bespovratnoj financijskoj podršci morati biti dokumentovani kroz ugovore sa krajnjim korisnicima (koji će sadržavati i detalje o njihovoj lokaciji, vrsti i obimu proizvodnje, i sl).

1. Da li se u obrascu mogu brisati napomene? 2. Kod više segmenata obrasca stoji ”pola stranice maksimum”, dok kod dijela 2. ”Relevantnost” nema ograničenje. Da li je za taj dio prihvatljivo do dvije stranice? Hvala unaprijed!
Datum upita: 24-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Obrazac sadrži dio Napomena koje bi vam trebali olakšati samo popunjavanje obrazca i nema potrebe da ih brišete. Ograničenja u dužini teksta su data kako bi Podnosioc u svojoj prijavi bio jasan i fokusiran na temu na koju se odnosi pitanja. U skladu sa time i u segmentu “Relevantnost” vas molimo da budete, jasni i konkretni kako bi ste što kvalitetnije predstavili projekat na koji se prijava odnosi.

Nije nam u potpunosti jasan Prilog br.7. Na neka pitanja se može odgovoriti sa da ili ne, ili upisati kratka informacija, ali šta upisati u dio ” kratak opis investicije, uključujući listu stavki predmeta investicije”? To bi već bilo obrazloženo u ostalim prilozima pa nam zato nije jasno. Hvala
Datum upita: 24-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U polje “Kratki opis investicije uključujući listu stavki predmeta investcije” kao što samo pitanje kaže će te dati konkretan kratak opis investicije sa pregledom stavki koje ista uključuje, bez obzira što su ti detalji već dati u nekom drugom dokumentu.

Zanima me da li se aplikacija smatra validnom ukoliko aplicira JLS koja nije vlasnik ili upravitelj tržnice tj. da li aplikant može biti JLS sa područja Kantona Sarajevo, obzirom da službenim tržnicama u KS-u upravlja KJKP Tržnice-Pijace, te da li je moguće aplicirati uz formalnu saradnju sa KJKP?
Datum upita: 25-05-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama za podnosioce prijave, tačka 2.7.1., stav 5. je jasno definisano da JLS mora biti vlasništvu tržišne infrastrukture koja je predmet investicije ili imati odgovarajući ugovor kako je pojašnjeno u Smjernici.

“Pijaca”je Odlukom iz 2005. data na korištenje i upravljanje JKP. Prostor pijace je devastiran. Tržnica ne postoji-samo prostor.U izradi je teh.dok. za izgradnju objekta tržnice i planirano je poništenje Odluke tj da Opština bude upravitelj iste.Treba li i u ovom slučaju prilagati dokumentaciju JKP
Datum upita: 26-05-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama za podnosioce prijave, tačka 2.7.1., stav 5. je jasno definisano da JLS mora biti vlasništvu tržišne infrastrukture koja je predmet investicije ili imati odgovarajući ugovor kako je pojašnjeno u Smjernici. Ukoliko je predmetna tržišna infrastruktura već data na korištenje trećem licu i ugovor je validan sa danom predaje investicijskog projekta po ovom pozivu, onda dokumentacija za tog Upravitelja je neophodna. Molimo, da provjerite prihvatljivost Upravitelja u skladu sa tačkom 2.7.2. Smjernice.

Poštovani, može li se prijaviti izgradnja/rekonstrukcija gdje je proveden postupak javne nabave ali se nije počelo sa radovima, te može li se prijaviti jedna faza izgradnje koja se može odmah staviti u funkciju(vanjski dio tržnice).
Datum upita: 26-05-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi je navedeno da u slučaju kada je podnosilac prijave već započeo investiciju (na primjer izgradnja objekata) tada se mogu prikazati samo troškovi vezani za tu investiciju koji će nastati nakon potpisivanje ugovora sa projektom EU4AGRI (fazna izgradnja). Podnosilac prijave ranije uložena sredstva ne može prikazivati kao vlastiti udio u sufinansiranju. Nadalje, minimalni procenat ukupne investicije treba da slijedi tačku 2.6.2. vezano za zgradnju, rekonstrukciju ili sanaciju ili adaptaciju ili opremanje prodajnog mjesta, skladišta za čuvanje hrane i slično.

Ukoliko JLS nema nijedan certifikat standarda kontrole kvalitete da dostavi (tačka 12. u dijelu 3.1.Potrebna dokumentacija) da li to znači eliminaciju, odnosno da mogu aplicirati samo JLS koje imaju BFC ili neki drugi certifikat?
Datum upita: 27-05-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 3.1., stav 12. je navedeno da se kopije certifikata dostavljaju ukoliko postoje “važeći certifikat BFC ili drugi ukoliko postoji” tako da to nije eliminacijski kriterij”.

1. Da li je obavezno posjedovanje Certifikata standarda kontrole kvalitete 2. Općina ima projektnu dokumentaciju, urbanističku dozvolu, a građevinska dozvola je u postupku dobijanja. Može li se aplicirati pod tim uslovima jer će biti gotova za mjesec dana.
Datum upita: 27-05-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Molimo vas da pogledate već objavljeni odogovor vezano za certifikate. U tačci 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti (odnosi se na podnosioca prijava i projektni prijedlog)  stav 7 je navedeno da u momentu apliciranja podnosilac prijave mora imati odgovarajuće dozvole, što je navedeno i u stavu 3.1. stav 10.

Kopija liste stalne imovine za ovlaštenog upravitelja; Traži se ovjeren popis stalne imovine od računovođe, a u državnim institucijama to vrši Povjerenstvo za redovni popis stalnih sredstava, koji zatim čini dio Bilance stanja (konto 022). Je li kao takav dokument prihvatljiv za ovaj poziv?
Datum upita: 31-05-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U Smjernicama u tačci 3.1. Potrebna dokumentacija, segment Specifična dokumentacija ovlaštenog upravitelja tržišnom infrastrukturom, stav 3, je navedeno više opcija koje su prihvatljive. Neophodno je da priloženi dokument bude ovjeren od strane nadležne institucije i da sadrži podatke o stalnoj imovini potencijalnog upravitelja.

 

JLS započinje izgradnju zelene tržnice po principu “ključ u ruke”, izvođač svih radova je odabran provođenjem javnih nabavki. Je li prihvatljivo jedan dio/ jednu fazu budućih radova uključiti u projektnu prijavu na vaš javni poziv, iako je već potpisan ugovor s izvođačem radova?
Datum upita: 01-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 2.8.1. se navodi da se prihvatljivi svi troškovi nastali nakon potpisivanja ugovora o implementaciji projekta. Također, prilikom pripreme, obratite pažnju na tačku 2.6.2. koja pojašnjava strukturu troškova prihvatljive investicije.

 

Molim Vas da mi date obrazloženje, vezano za pismo podrške od krajnjih korisnika, odnosno pismo namjere, koje smo naveli u prijavnom obrazcu te nas interesuje da li je potrebno iste dostaviti kao dokaze uz prijavni obrazac ili je dovoljno samo ih obrazložiti u obrazcu.
Datum upita: 01-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Sva dokumentacija koju je neophodno dostaviti uz prijavni obrazac je navedena u tački 3.1. Potrebna dokumentacija.

Poštovani. Vrijednost projekta koji planiramo raditi je cca 500.000,00 KM: Obzirom da je vaše učešće maksimalno do 200.000,00 KM, naše učešće bi minimalno bilo 50.000,00 KM. Da li mi možemo uključiti i treću stranu u projekat, odnosno možemo li kandidirati isti projekat i drugom donatoru
Datum upita: 02-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Molimo vas da pogledate odgovoreno pitanje od 02.06.2021. godine. 

Rekli ste da ne može sve u jedan dokument, što bi svakako i bilo pretjerano, ali da li može ovako, npr. u vezi sa stavkom 10 (građevinska, dokaz o vlasništvu i sl.): Da li sve ovjerene skenirane kopije u vezi sa ovom taćkom, možemo u jedan dokument staviti? I nama je lakše a vjerujemo da je i Vama
Datum upita: 02-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Samo dokumenti koji se odnose na jednu stavku u skladu sa tačkom 3.1. Potrebna dokumentacija mogu da budu skenirani u jedan dokument.

U vezi sa tačkom 11 (tlocrt, presjek itd.) uglavnom je to materijal u formatu A3 što mi ne možemo skenirati na našim skener aparatima. Vjerovatno ćemo pokušati sa kopirnicama. Da li Vam možemo dostaviti cjelokupan projekat na USB, ali u tom slučaju Vama bi trebao AUTOCAD da ga otvorite?
Datum upita: 02-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Molimo da dokumentaciju pripremite u skladu sa tačkom 3.1. Smjernica. EU4AGRI nije u mogućnosti da dokumentaciju otvara u nestandardnim formatima (AutoCAD i slično).

Ako će opština biti upravitelj odnosno upravljati pijacom dali je potrebno da opština dostavi specifičnu dokumentaciju za upravitelja iz smjernica (fin. izvjestaji ‘19-‘20…), smatra li se da je opština negativno poslovala ako je imala deficitno poslovanje u 2019. godini a suficitno u 2020.godini?
Datum upita: 02-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Ukoliko tržišnom infrastrukturom će upravljati JLS dostavlja se samo Opća dokumentacija iz tačke 3.1. Smjernica.

Ukoliko je preduzeće ostvarilo gubitak tokom 2020. godine, koji nije ostvaren iz redovnih aktivnosti i registrovane djelatnosti, vec je rezultat umanjenih prihoda zbog COVID-19 i naredbi ovlastenih instituacija o zabrani obavljanja djelatnosti, da li je moguce prijaviti se na javni poziv?
Datum upita: 02-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Molimo vas da pogledate odgovor na pitanje od 12.05.2021. godine.

Da li jedan dio doprinosa JLS (min 25 %) može biti iskorišten za promotivne aktivnosti (press konferencija, promotivni materijal..)? Kako to budžetirati,u koju liniju smjestiti?U smjernicama je navedena stručna pomoć u toj domeni (konsultantske usluge). Da li se navedeni primjeri mogu budzetirati?
Datum upita: 02-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 2.8.1. Smjernica, definisani su prihvatljivi troškovi (odnosi se na EU4AGRI i JLS). Također, navedena tačka detaljno opisuje na šta se može odnositi Konsultantska usluga/tehnička podrška.

U projektnom obrascu, tačka 17. Indikatori, ima prostora za 3 indikatora. Da li mi možemo dodati više indikatora? Željeli bismo sve raščlaniti.
Datum upita: 02-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U projektnom obrascu, tačka 17. Indikatori, možete unijeti i više od 3 indikatora.

Displaying 21 – 40 of 681234