Projekat EU4AGRI je 05. aprila 2022. godine objavio Javni poziv za mjeru podrške investicijama u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda, a koji je zatvoren 10. juna 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 31 pristigle prijave prema administrativnim, opštim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i projektnih prijedloga, kao i verifikacijska posjeta na terenu.

Administrativne, opšte i posebne kriterije zadovoljilo je 12 podnosilaca prijave. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, objavljena je preliminarna lista od 12 podnosilaca prijave na relevantnim web stranicama 18. novembra 2022. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 26. novembar 2022. godine, do 12:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila sve prigovore koje su stigle blagovremeno na način propisan Smjernicama javnog poziva, te je naknadno nakon usvojenih prigovora, kriterije zadovoljilo još dvije (2) kompanije.

U skladu sa dostavljenim zaključcima projekat EU4AGRI objavljuje finalnu listu od 14 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, kako slijedi:

R. br. Naziv podnosioca prijave Ispunjenost opštih i posebnih kriterija Ocjena kvalitativnih kriterija Ocjena realnosti projekcije i ekonosmke opravdanosti Odabrana prijava 
OPZ INSIEME DA 170 DA DA 
EKO SIR PUĐA d.o.o.DA 150 DA DA 
Vinarija FAZAN d.o.o.DA 125 DA DA 
Otkupna stanica KOVAČIĆ, sp DA 120 DA DA 
SMRČAK d.o.o. DA 120 DA DA 
SUPERIOR GROUP
d.o.o. Ilijaš 
DA 120 DA DA 
TANASIĆ d.o.o. DA 110 DA DA 
MONACO 2000 d.o.o. DA 110 DA DA 
Vinogradi NUIĆ d.o.o. DA 100 DA DA 
10 MED-PROM d.o.o.DA 100 DA DA 
11 KOMRAD d.o.o. DA 100 DA DA 
12 Mesarski obrt mesnica PAŠALIĆDA 95 DA DA 
13 FOJNICA MILK d.o.o.DA 90 DA DA 
14 COLY-COMPANY d.o.o. DA 60 DA DA 

Lista prijava koje nisu odabrane za finansiranje: 

 R. br.Naziv podnosioca prijaveIspunjenost opštih i posebnih kriterijaOcjena kvalitativnih kriterijaOcjena realnosti projekcije i ekonomske opravdanostiOdabrana prijava
1ŠUMSKA TAJNA d.o.o.DA125NENE
2STARNET d.o.o.DA115NENE
3S.D. „RAMČE“DA115NENE
4BOLETUS RS d.o.o.DA100NENE
5MPI MLIN DD USTIKOLINADA85NENE
6BIONA & BEYOND d.o.o.DA80NENE
7MLIN VUJIČIĆIDA80NENE
8ZIRĆO KOMERC d.o.o.DA70NENE
9DIONIS LJUBNIČA d.o.o.DA70NENE
10MONETIZE AD d.o.o.NE//NE
11BIO-ŠAMP
d.o.o.
NE//NE
12Sor “ČE & MOHICA”NE//NE
13BOLETUS d.o.o.NE//NE
14“PHARMACY & BIO” d.o.o.NE//NE
15“MUJANOVIĆI“ d.o.o.NE//NE
16PRIRODNO BILJE d.o.o.NE//NE
17MUSHROOM d.o.o.NE//NE

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na konačnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.