Projekat EU4AGRI je 05. aprila 2022. godine objavio Javni poziv za mjeru podrške investicijama u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda, a koji je zatvoren 10. juna 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 31 pristigle prijave prema administrativnim, opštim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i projektnih prijedloga, kao i verifikacijska posjeta na terenu.

Administrativne, opšte i posebne kriterije zadovoljilo je 12 podnosilaca prijave. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, objavljena je preliminarna lista od 12 podnosilaca prijave na relevantnim web stranicama 18. novembra 2022. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Rok za podnošenje prigovora je bio 26. novembar 2022. godine, do 12:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija za obradu prigovora je obradila sve prigovore koje su stigle blagovremeno na način propisan Smjernicama javnog poziva, te je naknadno nakon usvojenih prigovora, kriterije zadovoljilo još dvije (2) kompanije.

U skladu sa dostavljenim zaključcima projekat EU4AGRI objavljuje finalnu listu od 15 korisnika koji su zadovoljili kriterije ovog Javnog poziva, kako slijedi:

 

R. br. 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Ocjena realnosti projekcije i ekonosmke opravdanosti 

Odabrana prijava 

1.         

OPZ INSIEME 

DA 

170 

DA 

DA 

2.         

EKO SIR PUĐA d.o.o.

DA 

150 

DA 

DA 

3.         

MUSHROOM d.o.o.

DA

130

DA

DA

4.         

Vinarija FAZAN d.o.o.

DA 

125 

DA 

DA 

5.         

Otkupna stanica KOVAČIĆ, sp 

DA 

120 

DA 

DA 

6.         

SMRČAK d.o.o. 

DA 

120 

DA 

DA 

7.         

SUPERIOR GROUP
d.o.o. Ilijaš 

DA 

120 

DA 

DA 

8.         

TANASIĆ d.o.o. 

DA 

110 

DA 

DA 

9.         

MONACO 2000 d.o.o. 

DA 

110 

DA 

DA 

10.      

Vinogradi NUIĆ d.o.o. 

DA 

100 

DA 

DA 

11.      

MED-PROM d.o.o.

DA 

100 

DA 

DA 

12.      

KOMRAD d.o.o. 

DA 

100 

DA 

DA 

13.      

Mesarski obrt mesnica PAŠALIĆ

DA 

95 

DA 

DA 

14.      

FOJNICA MILK d.o.o.

DA 

90 

DA 

DA 

15.      

COLY-COMPANY d.o.o. 

DA 

60 

DA 

DA 

Lista prijava koje nisu odabrane za finansiranje: 

 R. br.

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija

Ocjena kvalitativnih kriterija

Ocjena realnosti projekcije i ekonomske opravdanosti

Odabrana prijava

1

ŠUMSKA TAJNA d.o.o.

DA

125

NE

NE

2

STARNET d.o.o.

DA

115

NE

NE

3

S.D. „RAMČE“

DA

115

NE

NE

4

BOLETUS RS d.o.o.

DA

100

NE

NE

5

MPI MLIN DD USTIKOLINA

DA

85

NE

NE

6

BIONA & BEYOND d.o.o.

DA

80

NE

NE

7

MLIN VUJIČIĆI

DA

80

NE

NE

8

ZIRĆO KOMERC d.o.o.

DA

70

NE

NE

9

DIONIS LJUBNIČA d.o.o.

DA

70

NE

NE

10

MONETIZE AD d.o.o.

NE

/

/

NE

11

BIO-ŠAMP
d.o.o.

NE

/

/

NE

12

Sor “ČE & MOHICA”

NE

/

/

NE

13

BOLETUS d.o.o.

NE

/

/

NE

14

“PHARMACY & BIO” d.o.o.

NE

/

/

NE

15

“MUJANOVIĆI“ d.o.o.

NE

/

/

NE

16

PRIRODNO BILJE d.o.o.

NE

/

/

NE

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na konačnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.